Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
 1. ZAMAWIAJĄCYKarkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Osiedle Robotnicze 47A, 58-500 Jelenia Góra NIP: 611-24-47-442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516
 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( zał. Nr 8 do Zasad wspierania realizacji zadań)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kolportażu (wysyłki) Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ w ramach projektu „Wydawanie Biuletynu Niepełnosprawni TU i TERAZ”, współfinansowanego ze środków PFRON.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dystrybucji/kolportażu łącznie 6 numerów Biuletynu- przez okres 9. miesięcy począwszy od miesiąca czerwca 2020r. - pod adresy wskazane przez Zamawiającego i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, wg. specyfikacji: 4 numery: 288 przesyłek x maksymalna waga 3,9 kg 2 numery: 288 przesyłek x maksymalna waga 4,5 kg 4 numery: 40 przesyłek x maksymalna waga 155 g 2 numery: 40 przesyłek x maksymalna waga 180 g
  3. Przesyłki winny być dystrybuowane za potwierdzeniem nadania zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego rozdzielnikiem. Za przesyłki będące przedmiotem zamówienia rozumie się rzecz opatrzoną oznaczeniem adresata i adresem, przedłożoną do przyjęcia lub przyjętą przez oferenta w celu doręczenia adresatowi. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu każdorazowo listę wysyłkową, wraz odnotowaniem ewentualnych zwrotów.
  4. Przesyłki powinny być każdorazowo odbierane przez Wykonawcę na jego koszt w siedzibie Zamawiającego w obustronnie ustalonym terminie.
  5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIATermin rozpoczęcia realizacji kolportażu pierwszego numeru Biuletynu nastąpi po 25 czerwca 2020r., a kolejnych wg. zamówienia, składanego każdorazowo przez Zamawiającego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:
  a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadanie takich uprawnień;
  b) Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
  c) z którymi dotychczas nie została rozwiązana przez Zamawiającego umowa na świadczenie usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
  2. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem potencjalnego Wykonawcy z postępowania (ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą).
 4. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  c)Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty spośród Wykonawców spełniających warunki określone w punkcie V i VI w oparciu o następujące kryteria wyboru: Ceny – 100%
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji danych przedstawionych w ofercie.
3. W przypadku przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjację oferowanej ceny. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Wykonawcy, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
4. Oferty skrajne, rażąco odbiegające cenowo od ogólnie przyjętych stawek nie będą brane pod uwagę.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTURemigiusz Stefaniak, wyłącznie drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skany oryginałów spakowane w jednym pliku) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(w tytule maila proszę napisać: „kolportaż Biuletynu - oferta”), do dnia 18 czerwca 2020 r. do godz. 15.30, wraz z załączoną kserokopią (skan) wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.
  2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 21 czerwca 2020 na stronie internetowej pod adresem http://www.kson.pl
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.kson.pl
 3. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIAZamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XII. UWAGI KOŃCOWE Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Do zapytania ofertowego dołączono:
- załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (proszę załączyć do oferty)
- załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych (proszę załączyć do oferty)

3.06.2020 r.

Stanisław Schubert,
Prezes KSON

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia.