Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zmia­ny w 2020 r. doty­czą­ce spra­woz­da­nia finan­so­we­go orga­ni­za­cji pozarządowej.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z infor­ma­cję prze­ka­za­ną przez Regio­nal­ny Punkt Dorad­czy woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go skie­ro­wa­ną do orga­ni­za­cji pozarządowych.

 

Pierw­sza poło­wa roku w dzia­łal­no­ści orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych to w dużej czę­ści czas poświę­co­ny na reali­za­cje obo­wiąz­ków spra­woz­daw­czych. W więk­szo­ści orga­ni­za­cji rokiem obro­to­wym jest rok kalen­da­rzo­wy. Do tej pory, przez pierw­sze trzy mie­sią­ce roku, orga­ni­za­cja poza­rzą­do­wa mia­ła wytwo­rzyć spra­woz­da­nie finan­so­we zatwier­dzo­ne przez zarząd (do 31 mar­ca). Następ­nie do 30 czerw­ca był czas na zatwier­dze­nie spra­woz­da­nia finan­so­we­go przez wła­ści­wy organ sta­tu­to­wy (naj­czę­ściej wal­ne zgro­ma­dze­nie), a póź­niej w cią­gu 10 dni po zatwier­dze­niu, prze­ka­za­nie spra­woz­da­nia do wła­ści­we­go urzę­du skar­bo­we­go. [czy­taj całość]

Zarząd jest wewnętrz­nym orga­nem orga­ni­za­cji, powo­ła­nym do podej­mo­wa­nia bie­żą­cych decy­zji oraz repre­zen­to­wa­nia orga­ni­za­cji na zewnątrz. Zarząd dzia­ła zgod­nie ze sta­tu­tem orga­ni­za­cji oraz uchwa­ła­mi wal­ne­go zgro­ma­dze­nia człon­ków. Może posia­dać regu­la­min pra­cy zarzą­du. Człon­ko­wie zarzą­du mogą otrzy­my­wać wyna­gro­dze­nie za peł­nio­ne funk­cje. Zarząd pra­cu­je na posie­dze­niach, w któ­rych udział powin­na brać co naj­mniej poło­wa skła­du zarzą­du. Czę­sto­tli­wość posie­dzeń regu­lu­je sta­tut orga­ni­za­cji. Posie­dze­nie zarzą­du zwo­łu­je pre­zes w spo­sób i for­mie regu­lo­wa­nej w sta­tu­cie orga­ni­za­cji. powia­da­mia­jąc sku­tecz­nie o ter­mi­nie. [czy­taj całość]

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds