Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­jek­ty KSON

Jako orga­ni­za­cja reali­zu­je­my wie­le pro­jek­tów wspie­ra­ją­cych oso­by znaj­du­ją­ce się w trud­nej sytu­acji. Sta­ra­my się dawać mak­sy­mal­nie dużo dobra ponie­waż wie­my, że to naj­lep­sza waluta!

Prze­każ 1% podat­ku i dołóż swo­ją cegieł­kę do wszyst­kich wspa­nia­łych rze­czy, któ­re robimy!