Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kam­pa­nia “I am just like You!”

MAJ — Mie­siąc wal­ki z dys­kry­mi­na­cją osób nie­peł­no­spraw­nych. Sta­bil­ne zatrud­nie­nie – sta­że w admi­ni­stra­cji publicz­nej szan­są na roz­wój zawo­do­wy.

 • 5 maja — Pre­mie­ra Infor­ma­to­ra dla Przed­się­bior­ców — Euro­pej­ski Dzień Wal­ki z dys­kry­mi­na­cją OzN
  Po publi­ka­cji infor­ma­tor będzie dostęp­ny w wer­sji elek­tro­nicz­nej tutaj: LINK
 • 6 maja — godzi­na 19:00 — Webi­nar z Ewe­li­ną Bon­dy­rą-Łucz­ką, psy­cho­lo­giem KSON
  Webi­nar dostęp­ny będzie na pro­fi­lu Face­bo­ok KSON. Link ‑https://www.facebook.com/KarkonoskiSejmikOsobNiepelnosprawnych/
 • 9 maja — godzi­na 12:00 — Pik­nik “Poznaj Nas!” (Osie­dle Robot­ni­cze 47A, Jele­nia Góra)
  Pik­nik pod głów­ną sie­dzi­bą KSON pod nazwą “Poznaj Nas!” — dzień otwar­ty z tre­ne­ra­mi nt. kam­pa­nii „I am just like You” Sta­bil­ne zatrud­nie­nie – sta­że w admi­ni­stra­cji publicz­nej szan­są na roz­wój zawodowy.
 • 20 maja — godzi­na 19:00 — Webi­nar z Mar­tą Chro­bak, psy­cho­lo­giem KSON
  Webi­nar dostęp­ny będzie na pro­fi­lu Face­bo­ok KSON. Link ‑https://www.facebook.com/KarkonoskiSejmikOsobNiepelnosprawnych/
 • 22 maja — godzi­na 19:00 — Webi­nar z Janem Dudą, dorad­cą zawo­do­wym KSON
  Webi­nar dostęp­ny będzie na pro­fi­lu Face­bo­ok KSON. Link ‑https://www.facebook.com/KarkonoskiSejmikOsobNiepelnosprawnych/
 • 23 maja — godzi­na 10:00 — Kon­fe­ren­cja „I am just like You” (Hotel Arche, al. Kra­kow­ska 237, War­sza­wa, Sala Fuk­sja)
  Pra­gnąc, aby maj był mie­sią­cem wal­ki z dys­kry­mi­na­cją osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, KSON zapla­no­wał sze­reg dzia­łań edu­ka­cyj­nych oraz warsz­ta­to­wych dla OzN a tak­że pra­co­daw­ców, któ­rzy mają stwa­rzać god­ne warun­ki pra­cy dla OzN. Zwień­cze­niem obcho­dów Dnia God­no­ści Oso­by z Nie­peł­no­spraw­no­ścią Inte­lek­tu­al­ną jest pla­no­wa­na kon­fe­ren­cja „I am just like you”. Nad­rzęd­nym celem kon­fe­ren­cji jest omó­wie­nie moż­li­wo­ści i per­spek­tyw zatrud­nia­nia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, zarów­no rucho­wą jak i inte­lek­tu­al­ną, w obec­nych realiach gospo­dar­czych i uwa­run­ko­wa­niach praw­no-spo­łecz­nych oraz wypra­co­wa­nie wspól­nych reko­men­da­cji uspraw­nień w tym zakresie.
 • 27 maja — godzi­na 9:00–17:00 — Pik­nik “Poznaj Nas!” (ul. Gen. Ander­sa 5, War­sza­wa)
  Dzień otwar­ty z tre­ne­ra­mi nt. kam­pa­nii „I am just like You” Sta­bil­ne zatrud­nie­nie – sta­że w admi­ni­stra­cji publicz­nej szan­są na roz­wój zawodowy.
 • 27 maja — godzi­na 19:00 — Webi­nar z Agniesz­ką Marzec, tre­ne­rem pra­cy i dorad­cą zawo­do­wym KSON
  Webi­nar dostęp­ny będzie na pro­fi­lu Face­bo­ok KSON. Link ‑https://www.facebook.com/KarkonoskiSejmikOsobNiepelnosprawnych/

  Pla­ka­ty wydarzeń:

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds