Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Oddzia­ły KSON

Pol­skie Towa­rzy­stwo Wal­ki z Kalec­twem Oddział w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim to sto­wa­rzy­sze­nie, któ­re wspie­ra oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią i ich rodzi­ny. Zaj­mu­je się orga­ni­za­cją wyda­rzeń cha­ry­ta­tyw­nych, nauko­wych oraz pro­fi­lak­ty­ką i sze­ro­ko rozu­mia­ną pomo­cą. Świad­czy wspar­cie m.in. w zakre­sie zaopa­trze­nia orto­pe­dycz­ne­go, peda­go­gi­ki i psychologii.

Sto­wa­rzy­sze­nie „Dzia­łaj­my Razem” zaj­mu­je się pomo­cą nie­peł­no­spraw­nym dzie­ciom i ich rodzi­nom. Codzien­na dzia­łal­ność sto­wa­rzy­sze­nia sku­pia się wokół likwi­da­cji barier i wspie­ra­niu rodzin dotknię­tych wyklu­cze­niem. Jako część Gru­py Inte­gra­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych TRIA­NON EU i dzię­ki współ­pra­cy z zagra­nicz­ny­mi part­ne­ra­mi Sto­wa­rzy­sze­nie zyska­ło sze­ro­kie moż­li­wo­ści i dodat­ko­we środ­ki nie­sie­nia pomo­cy. Pre­zes Igor Bocheński.

Łódz­ki Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych pro­wa­dzi dale­ko idą­ce dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce oso­by nie­peł­no­spraw­ne i poma­ga w roz­wo­ju zawo­do­wym, zna­le­zie­niu zatrud­nie­nia lub sta­żu. W sie­dzi­bie sto­wa­rzy­sze­nia uzy­skasz też pora­dę praw­ną lub psy­cho­lo­gicz­ną. Prezes 

Aktu­al­nie reali­zu­je pro­jek­ty z zakre­su akty­wi­za­cji zawo­do­wej tj.

  • ONi w Pracy
  • Włą­czam ON
  • Absol­went
  • Zatrud­nio­ny +
  • Poko­naj­my Bierność

Oprócz tego wspie­ra sej­mik w zakre­sie dzia­łań PR’o­wych na tere­nie Mazow­sza oraz całe­go kraju.

Aktu­al­nie reali­zu­je pro­jek­ty z zakre­su akty­wi­za­cji zawo­do­wej tj.

  • ONi w Pracy
  • Włą­czam ON
  • Absol­went
  • Zatrud­nio­ny +
  • Poko­naj­my Bierność

oraz

Pro­jekt inwe­sty­cyj­ny “Kamień­czyk” reali­zo­wa­ny w part­ner­stwie z Lasa­mi Pań­stwo­wy­mi, Kar­ko­no­skim Par­kiem Naro­do­wym i KLOT’em