Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

O nas

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych zało­ży­li­śmy w 2001 roku by nieść pomoc oso­bom nie­peł­no­spraw­nym w każ­dym wie­ku. Sta­tus orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go uzy­ska­li­śmy w 2004 roku. Za nami już ponad dwa­dzie­ścia lat aktyw­ne­go wspie­ra­nia osób nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów. Nie­ustan­nie się roz­wi­ja­my, dzię­ki cze­mu zwięk­sza­my zakres wspar­cia dla naszych pod­opiecz­nych i bene­fi­cjen­tów pro­jek­tów. Sej­mik jest związ­kiem sto­wa­rzy­szeń zare­je­stro­wa­nym w KRS

W cią­gu ostat­nich lat zre­ali­zo­wa­li­śmy dzie­siąt­ki pro­jek­tów i innych przed­się­wzięć, a tak­że uru­cho­mi­li­śmy Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych (CIWON). Pro­wa­dzi­my też inter­ne­to­we Radio KSON, a na naszej stro­nie inter­ne­to­wej publi­ku­je­my naj­now­sze infor­ma­cje i rela­cje z orga­ni­zo­wa­nych przez nas wyda­rzeń. Roz­wi­ja­my swo­ją obec­ność w mediach spo­łecz­no­ścio­wych takich jak Face­bo­ok oraz ser­wis YouTu­be, gdzie może­cie być z nami w sta­łym kontakcie.

W skład nasze­go Sej­mi­ku wcho­dzi aż 17 orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i 38 człon­ków wspie­ra­ją­cych. Nasze zada­nia sku­pia­ją się wokół zapew­nia­nia reha­bi­li­ta­cji i inte­gra­cji spo­łecz­nej osób nie­peł­no­spraw­nych, któ­rych doty­ka pro­blem wyklu­cze­nia. Repre­zen­tu­je­my sta­no­wi­sko osób i grup z nie­peł­no­spraw­no­ścią w spra­wach admi­ni­stra­cyj­nych i publicz­nych. Dba­my też o nie­peł­no­spraw­ną mło­dzież i dzie­ci. Podej­mu­je­my dzia­ła­nia, któ­re wspie­ra­ją per­spek­ty­wy edu­ka­cyj­ne, zapew­nić rów­ny dostęp do wie­dzy, wyda­rzeń spor­to­wych, tury­stycz­nych i kulturalnych.

Od 17 lat wyda­je­my dwu­mie­sięcz­nik “Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz” dys­try­bu­owa­ny na cały kraj, a tak­że pra­cu­je­my nad stu­diem tele­wi­zyj­nym wypo­sa­żo­nym w nowo­cze­sny sprzęt dofi­nan­so­wa­nym w ramach projektu.

Do dzia­ła­nia moty­wu­je nas chęć aktyw­ne­go wspie­ra­nia i nie­sie­nia real­nej pomo­cy oso­bom dotknię­tym nie­peł­no­spraw­no­ścią, ich naj­bliż­sze­mu oto­cze­niu oraz seniorom.

Nasza pra­ca opie­ra się na dzia­ła­niach człon­ków sej­mi­ku, współ­pra­cy mię­dzy lokal­ny­mi spo­łecz­no­ścia­mi i zaan­ga­żo­wa­niu grup wolontariuszy.

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych sku­pia 17 orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, 38 człon­ków wspie­ra­ją­cych, w tym zakła­dy pra­cy chro­nio­nej, dzia­ła­jąc na rzecz wie­lu tysię­cy człon­ków, a tak­że nie zrze­szo­nych osób nie­peł­no­spraw­nych, sta­jąc się w ten spo­sób repre­zen­tan­tem znacz­nej czę­ści śro­do­wi­ska. Dzia­ła w ich imie­niu oraz na ich rzecz funk­cjo­nu­jąc jako orga­ni­za­cja para­so­lo­wa. KSON jest związ­kiem sto­wa­rzy­szeń zare­je­stro­wa­nym w KRS, a każ­da z orga­ni­za­cji człon­kow­skich zacho­wu­je peł­ną suwe­ren­ność w swo­ich działaniach.

Misją Sej­mi­ku jest:

  • repre­zen­to­wa­nie inte­re­sów osób niepełnosprawnych
  • koor­dy­na­cja dzia­łań orga­ni­za­cji człon­kow­skich oraz two­rze­nie warun­ków dla peł­ne­go i aktyw­ne­go udzia­łu osób nie­peł­no­spraw­nych w życiu społecznym
  • wspie­ra­nie dzia­łań na rzecz ochro­ny rów­no­ści szans osób nie­peł­no­spraw­nych w społeczeństwie
  • dzia­łal­ność wśród dzie­ci i mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­nej w zakre­sie oświa­ty, wycho­wa­nia, nauki i tech­ni­ki, kul­tu­ry fizycz­nej i sportu.
  • pro­wa­dze­nie dzia­łań na rzecz deba­rie­ry­za­cji śro­do­wi­ska w ramach rzą­do­we­go pro­gra­mu Dostępność+
 

Sta­tu­to­wym zada­niem KSON jest reha­bi­li­ta­cja spo­łecz­na i zawo­do­wa osób nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów, a tak­że w mia­rę kom­plek­so­we roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów tych osób poprzez podej­mo­wa­nie sze­re­gu dzia­łań — przy współ­pra­cy z jed­nost­ka­mi rzą­do­wy­mi oraz samo­rzą­du terytorialnego.

KSON od 2008 roku pro­wa­dzi spo­łecz­ną agen­cję zatrud­nie­nia i infor­ma­cję dla osób nie­peł­no­spraw­nych oraz senio­rów o;

  • dzia­łal­no­ści urzę­dów i insty­tu­cji admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samorządowej
  • wnio­sku­je o usu­wa­nie barier archi­tek­to­nicz­nych i społecznych
  • inter­we­niu­je w szcze­gól­nych przy­pad­kach doty­czą­cych indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych pro­ble­mów osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i seniorów
  • ini­cju­je i współ­or­ga­ni­zu­je impre­zy spor­to­we, kul­tu­ral­ne i tury­stycz­ne o cha­rak­te­rze inte­gra­cyj­nym, wspie­ra­ją­cych aktyw­ność osób nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów w tych dziedzinach.

pre­zes zarzą­du KSON

377548774_264115576461251_3849459283056091328_n

wice­pre­zes

wice­pre­zes

czło­nek zarządu

prze­wod­ni­czą­ca

Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

wice­prze­wod­ni­czą­cy

dorad­ca do spraw socjal­nych i opie­ki społecznej 

doradz­two prawne

pora­dy psychologiczne

pora­dy dietetyczne

media­cje przed sądowe

spo­łecz­ny rzecz­nik osób nie­peł­no­spraw­nych i pacjen­tów zie­mi jeleniogórskiej

usu­wa­nie barier i dostępność+

pomoc w dostę­pie do usług medycz­nych CEZ Vita

Asy­stent oso­bi­sty oso­by z niepełnosprawnością

Nasi wolon­ta­riu­sze nio­są pomoc nie­peł­no­spraw­nym, senio­rom i gru­pom nara­żo­nym na wyklu­cze­nie spo­łecz­ne. Jeśli chcesz pomóc i zasi­lić nasze sze­re­gi, skon­tak­tuj się z naszą koordynatorką.