Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych — wspie­ra­my od ponad 20 lat

Poma­ga­my wszyst­kim oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, któ­re zgła­sza­ją taką potrze­bę. Jeste­śmy rzecz­ni­kiem osób nie­peł­no­spraw­nych w spra­wach admi­ni­stra­cyj­nych i publicz­nych. Zapew­nia­my pomoc praw­ną, socjal­ną i wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne. Pro­wa­dzi­my wie­le pro­gra­mów, któ­re poma­ga­ją zwięk­szyć kom­fort życia. Wspie­ra­my w aktyw­no­ści zawo­do­wej, zwięk­sze­niu bez­pie­czeń­stwa i popra­wie sta­nu zdro­wia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Nasze dzia­ła­nia skie­ro­wa­ne są do osób doro­słych, mło­dzie­ży oraz dzieci.

R E K L A M A

Pro­wa­dzi­my licz­ne pro­jek­ty, dzię­ki któ­rym poma­ga­my w zdo­by­wa­niu nowych umie­jęt­no­ści, pla­no­wa­niu karie­ry i poszu­ki­wa­niu pra­cy. Orga­ni­zu­je­my szko­le­nia, kur­sy, warsz­ta­ty i płat­ne sta­że zawo­do­we. Two­rzy­my przy­ja­zne śro­do­wi­sko do roz­wo­ju oso­bi­ste­go dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Z naszej pomo­cy sko­rzy­sta­ły już tysią­ce osób! https://www.traditionrolex.com/31

Orga­ni­zu­je­my licz­ne wyda­rze­nia, któ­re poma­ga­ją uzy­skać real­ną pomoc i wspar­cie. Możesz sko­rzy­stać z pora­dy praw­nej, socjal­nej lub wspar­cia psy­cho­lo­ga. Zapew­nia­my warun­ki do roz­wo­ju zawo­do­we­go i popra­wy jako­ści życia oraz zdro­wia. Dzia­ła­my na tere­nie całe­go kra­ju wspie­ra­jąc poje­dyn­cze oso­by i lokal­ne społeczności.

Pro­wa­dzi­my jed­no­cze­śnie wie­le pro­jek­tów, któ­rych celem jest mię­dzy inny­mi akty­wi­za­cja zawo­do­wa i spo­łecz­na osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią i senio­rów. Sku­tecz­nie likwi­du­je­my barie­ry, któ­re do tej pory sta­ły na prze­szko­dzie uczest­ni­cze­niu w życiu spo­łecz­nym czy zawo­do­wym. Pro­jek­ty kie­ru­je­my do dzie­ci, mło­dzie­ży, doro­słych i senio­rów będą­cych w róż­nej sytu­acji życio­wej. Nasze dzia­ła­nia zapew­ni­ły dostęp do edu­ka­cji i roz­wo­ju tysiąc­om osób!

Prze­każ 1,5% podat­ku i wes­przyj oso­by z niepełnosprawnością

Poznaj bli­skie nam pro­jek­ty i orga­ni­za­cje, któ­re tak­że dba­ją o dobro osób niepełnosprawnych.

Zale­ży nam na nie­sie­niu pomo­cy i uła­twia­niu dostę­pu do niej w jak naj­szer­szym zakre­sie. Dla­te­go uru­cho­mi­li­śmy pro­gram Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych “CIWON”, któ­ry zapew­nia real­ne i szyb­kie wspar­cie w bar­dzo pro­sty spo­sób. Jeśli potrze­bu­jesz pomo­cy w spra­wie praw­nej, socjal­nej lub pora­dy psy­cho­lo­ga, skon­tak­tuj się z naszy­mi spe­cja­li­sta­mi. Dzię­ki pro­gra­mo­wi Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych możesz korzy­stać z dar­mo­wych porad w dogod­ny dla sie­bie spo­sób po uprzed­nim umó­wie­niu terminu.

Rad­ca prawny

Jeśli potrze­bu­jesz pomo­cy praw­nej możesz ją otrzy­mać tele­fo­nicz­nie lub w sie­dzi­bie nasze­go KSON. Pomo­cy praw­nej udzie­lą Ci praw­ni­cy adwo­kat Jerzy Dwo­rak oraz rad­ca praw­ny Dag­ma­ra Mazur. 

Zadzwoń do nas aby dowie­dzieć się jaka jest dostęp­ność naszych spe­cja­li­stów w danym dniu!

Psy­cho­log

Jeśli potrze­bu­jesz wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go możesz je otrzy­mać tele­fo­nicz­nie lub sta­cjo­nar­nie w sie­dzi­bie KSON. Psy­cho­log, któ­ry udzie­li Ci wspar­cia to Pani Inga Szaw­łow­ska oraz Pani Maria Piętka.

Zadzwoń do nas aby dowie­dzieć się jaka jest dostęp­ność naszych spe­cja­li­stów w danym dniu!

Media­tor sądowy

Jeże­li szu­kasz zgo­dy w kon­flik­tach rodzin­nych, sąsiedz­kich i innych to możesz sko­rzy­stać z pomo­cy media­to­ra przed­są­do­we­go dr Gnie­wosz Dorota.

Zadzwoń do nas aby dowie­dzieć się jaka jest dostęp­ność naszych spe­cja­li­stów w danym dniu!