Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE NR 02/06/2020 (doty­czy dru­ku Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ)

 1. ZAMA­WIA­JĄ­CYKar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A, 58–500 Jele­nia Góra NIP: 611–24-47–442, REGON: 231127859, KRS: 0000100516
 2. OKRE­ŚLE­NIE TRY­BU ZAMÓ­WIE­NIA:Wybór wyko­naw­cy zewnętrz­ne­go zosta­nie doko­na­ny z zacho­wa­niem zasa­dy bez­stron­no­ści i obiek­ty­wi­zmu, a tak­że z zacho­wa­niem prze­pi­sów o zamó­wie­niach publicz­nych w zakre­sie w jakim usta­wa z dnia 29 stycz­nia 2004 r. Pra­wo zamó­wień publicz­nych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zobo­wią­zu­je Zle­ce­nio­bior­cę do jej sto­so­wa­nia, okre­ślo­nych w „Wytycz­nych w zakre­sie kwa­li­fi­ko­wal­no­ści kosz­tów w ramach art. 36 usta­wy o reha­bi­li­ta­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej oraz zatrud­nia­niu osób niepełnosprawnych”.

III. OPIS PRZED­MIO­TU ZAMÓ­WIE­NIA
1. Przed­mio­tem zamó­wie­nia jest usłu­ga pole­ga­ją­ca na dru­ku Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ (ISSN 1895–4987) wraz z dosta­wą do sie­dzi­by zama­wia­ją­ce­go, w ramach pro­jek­tu „Wyda­wa­nie Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ”, współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON.

2. Szcze­gó­ło­wy opis przed­mio­tu zamó­wie­nia:
— For­mat dru­ku A4
— Druk kolo­ro­wy na zewnątrz okład­ki oraz kolo­ro­wa wkład­ka (2 stro­ny), pozo­sta­łe stro­ny Biu­le­ty­nu i wkład­ki — czar­no-bia­łe
— Całość na papie­rze kre­do­wym (gra­ma­tu­ra 135g/m2 – błysk)
— Nakład: 6 nume­rów o obję­to­ści 44 stron po 8000 szt. + wkład­ka tema­tycz­na (for­mat dru­ku A5 – druk kolo­ro­wy na papie­rze kre­do­wym 150 g — do 2. edy­cje (wkład­ka do 2. Numerów/4) po 16 stron, nakład po 8000 szt.).
— 40 stron sta­no­wi wkład mery­to­rycz­ny, 4 stro­ny to wkład rekla­mo­wy
— Opra­wa zeszy­to­wa — biu­le­tyn + wkład­ka
— Pro­jekt gra­ficz­ny – we wła­snym zakre­sie Zama­wia­ją­ce­go
— Tech­no­lo­gia dru­ku: off­set
3. W celu reali­za­cji zamó­wie­nia Zama­wia­ją­cy, prze­ka­że Wyko­naw­cy mate­ria­ły w posta­ci pli­ków przy­go­to­wa­nych do dru­ku – for­mat PDF
4. Zama­wia­ją­cy nie dopusz­cza moż­li­wo­ści skła­da­nia ofert czę­ścio­wych.
5.Zamawiający nie dopusz­cza moż­li­wo­ści powie­rze­nia czę­ści lub cało­ści zamó­wie­nia podwykonawcom.

 1. TER­MIN WYKO­NA­NIA ZAMÓ­WIE­NIA
  1.Oferent wska­zu­je ter­min, w jakim jest w sta­nie wyko­nać zle­ce­nie od momen­tu otrzy­ma­nia pli­ków do momen­tu dostar­cze­nia do sie­dzi­by Zama­wia­ją­ce­go.
  2.Termin reali­za­cji pierw­sze­go nume­ru Biu­le­ty­nu to 26 czerw­ca 2020r.
 2. WSPÓL­NY SŁOW­NIK ZAMÓ­WIEŃ (CPV) 79823000–9, usłu­gi dru­ko­wa­nia i dostawy
 3. WARUN­KI UDZIA­ŁU W POSTĘ­PO­WA­NIU:
  1. O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą się ubie­gać Wyko­naw­cy któ­rzy: a) Posia­da­ją upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nej dzia­łal­no­ści lub czyn­no­ści, jeśli prze­pi­sy pra­wa nakła­da­ją obo­wią­zek posia­da­nie takich upraw­nień; b) Dys­po­nu­ją poten­cja­łem tech­nicz­nym do wyko­na­nia zamó­wie­nia.
  2. Nie­speł­nie­nie cho­ciaż­by jed­ne­go z wymie­nio­nych wyżej warun­ków skut­ko­wać będzie wyklu­cze­niem poten­cjal­ne­go Wyko­naw­cy z postę­po­wa­nia (ofer­tę Wyko­naw­cy wyklu­czo­ne­go uwa­ża się za odrzuconą).

VII. WYŁĄ­CZE­NIE POD­MIO­TÓW POWIĄ­ZA­NYCH Z ZAMA­WIA­JĄ­CYM Z UDZIA­ŁU W POSTĘ­PO­WA­NIU: Zama­wia­ją­cy infor­mu­je, że nie może udzie­lać zamó­wie­nia pod­mio­tom powią­za­nym z nim oso­bo­wo lub kapi­ta­ło­wo. Przez powią­za­nia kapi­ta­ło­we lub oso­bo­we rozu­mie się wza­jem­ne powią­za­nia mię­dzy Zama­wia­ją­cym lub oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do zacią­ga­nia zobo­wią­zań w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go lub oso­ba­mi wyko­nu­ją­cy­mi w imie­niu Zama­wia­ją­ce­go czyn­no­ści zwią­za­ne z przy­go­to­wa­niem i prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­du­ry wybo­ru wyko­naw­cy, a wyko­naw­cą, pole­ga­ją­ce w szcze­gól­no­ści na:
a) Uczest­ni­cze­niu w spół­ce jako wspól­nik spół­ki cywil­nej lub spół­ki oso­bo­wej;
b) Posia­da­niu co naj­mniej 10% udzia­łów lub akcji;
c) Peł­nie­niu funk­cji człon­ka orga­nu nad­zor­cze­go lub zarzą­dza­ją­ce­go, pro­ku­ren­ta, peł­no­moc­ni­ka;
d) Pozo­sta­wa­niu w związ­ku mał­żeń­skim, w sto­sun­ku pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii pro­stej, pokre­wień­stwa lub powi­no­wac­twa w linii bocz­nej do dru­gie­go stop­nia lub w sto­sun­ku przy­spo­so­bie­nia opie­ki lub kurateli.

VIII.KRYTERIA OCE­NY OFERT I WYBO­RU WYKO­NAW­CY
1. W celu wybo­ru naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty Zama­wia­ją­cy doko­na oce­ny i wybo­ru ofer­ty spo­śród Wyko­naw­ców speł­nia­ją­cych warun­ki okre­ślo­ne w punk­cie VI i VII w opar­ciu o nastę­pu­ją­ce kry­te­ria wybo­ru: Ceny – 60% Cza­su reali­za­cji zada­nia – 20% Dotych­cza­so­we­go doświad­cze­nia w reali­za­cji zadań/zleceń o podob­nym zakre­sie i cha­rak­te­rze (doku­men­tem potwier­dza­ją­cym są pro­to­ko­ły zdaw­czo-odbior­cze podob­nych prac i/lub – w przy­pad­ku umów dłu­go­ter­mi­no­wych — refe­ren­cje) – 20%
2. Za naj­ko­rzyst­niej­szą zosta­nie uzna­na ofer­ta, któ­ra uzy­ska naj­wyż­szą licz­bę punk­tów sta­no­wią­cą sumę poda­nych wyżej kry­te­riów, zgod­nie ze wzo­rem: [punk­ty za kry­te­rium „cena”] + [punk­ty za czas reali­za­cji zle­ce­nia]+ [punk­ty za doświad­cze­nie w reali­za­cji podob­nych zle­ceń]
3.Zamawiający zastrze­ga sobie pra­wo wery­fi­ka­cji danych przed­sta­wio­nych w ofer­cie.
4. W przy­pad­ku prze­kro­cze­nia kwo­ty, jaką Zama­wia­ją­cy dys­po­nu­je na sfi­nan­so­wa­nie zamó­wie­nia, dopusz­cza się nego­cja­cję ofe­ro­wa­nej ceny. W przy­pad­ku, gdy pomi­mo nego­cja­cji stro­ny nie dopro­wa­dzą do zawar­cia umo­wy, zamó­wie­nie może zostać powie­rzo­ne (po uprzed­nich nego­cja­cjach) Wyko­naw­cy, któ­ry zło­żył kolej­ną pod wzglę­dem punk­to­wym ofer­tę.
5. Ofer­ty skraj­ne, rażą­co odbie­ga­ją­ce ceno­wo od ogól­nie przy­ję­tych sta­wek nie będą bra­ne pod uwagę.

 1. TER­MIN ZWIĄ­ZA­NIA OFER­TĄTer­min zwią­za­nia ofer­tą to 30 dni kalen­da­rzo­wych od dnia upły­wu ter­mi­nu skła­da­nia ofert.
 2. OSO­BA UPRAW­NIO­NA DO KON­TAK­TU Remi­giusz Ste­fa­niak, wyłącz­nie dro­gą mailo­wą: biuletyn@kson.pl
 3. MIEJ­SCE, TER­MIN I SPO­SÓB SKŁA­DA­NIA OFERT
  1. Ofer­ta powin­na być prze­sła­na za pośred­nic­twem: pocz­ty elek­tro­nicz­nej (ska­ny ory­gi­na­łów) na adres: koordynator@kson.pl(w tytu­le maila pro­szę napi­sać: „druk Biu­le­ty­nu ofer­ta”), fak­sem na nr: 75 75 23 183, pocz­ty, kurie­ra lub też dostar­czo­na oso­bi­ście na adres: ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A, 58–500 Jele­nia Góra do dnia 18.06.2020r. do godz. 15.30, wraz z załą­czo­ną kse­ro­ko­pią (skan) wypi­su z reje­stru przed­się­bior­ców lub zaświad­cze­nia z ewi­den­cji dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. W przy­pad­ku prze­sył­ki pocz­tą liczy się data wpły­wu.
  2. Wybór naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty zosta­nie ogło­szo­ny do 19.06.2020r. w sie­dzi­bie Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz na stro­nie inter­ne­to­wej pod adre­sem http://www.kson.pl
  3. Ofer­ty zło­żo­ne po ter­mi­nie nie będą roz­pa­try­wa­ne
  4. Ofe­rent może przed upły­wem ter­mi­nu skła­da­nia ofert zmie­nić lub wyco­fać swo­ją ofer­tę.
  5. W toku bada­nia i oce­ny ofert Zama­wia­ją­cy może żądać od ofe­ren­tów wyja­śnień doty­czą­cych tre­ści zło­żo­nych ofert.
  6. Zapy­ta­nie ofer­to­we zamiesz­czo­no na stro­nie: http://www.kson.pl

XII. UNIE­WAŻ­NIE­NIE POSTĘ­PO­WA­NIA Zama­wia­ją­cy zastrze­ga sobie moż­li­wość unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia bez poda­nia przy­czy­ny. W przy­pad­ku unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia, Zama­wia­ją­cy nie pono­si kosz­tów postępowania.

XIII. UWA­GI KOŃ­CO­WE
1. Nie dopusz­cza się moż­li­wo­ści powie­rze­nia przez Wyko­naw­cę zamó­wie­nia pod­wy­ko­naw­com.
2. Niniej­sze ogło­sze­nie nie jest ogło­sze­niem w rozu­mie­niu usta­wy pra­wo zamó­wień publicz­nych, a pro­po­zy­cje skła­da­ne przez zain­te­re­so­wa­ne pod­mio­ty nie są ofer­ta­mi w rozu­mie­niu kodek­su cywil­ne­go. Niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we nie sta­no­wi zobo­wią­za­nia Zama­wia­ją­ce­go do zawar­cia umo­wy. Zama­wia­ją­cy może odstą­pić od pod­pi­sa­nia umo­wy bez poda­nia uza­sad­nie­nia swo­jej decyzji.

XIV. POSTA­NO­WIE­NIA KOŃ­CO­WE PRO­SZĘ O PRZED­STA­WIE­NIE FOR­MU­LA­RZA OFER­TY ORAZ FOR­MU­LA­RZA CENO­WE­GO OSOB­NO NA: DRUK 4O STRON Z WKŁA­DEM MERY­TO­RYCZ­NYM ORAZ NA DRUK 4 STRON REKLA­MO­WYCH
Do zapy­ta­nia ofer­to­we­go dołą­czo­no:
— załącz­nik nr 1 For­mu­larz ofer­ty
— załącz­nik nr 2 For­mu­larz ceno­wy (pro­szę załą­czyć do ofer­ty)
— załącz­nik nr 3 Oświad­cze­nie o speł­nie­niu warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu (pro­szę załą­czyć do ofer­ty)
— załącz­nik nr 4 Oświad­cze­nie o bra­ku powią­zań kapi­ta­ło­wych i oso­bo­wych (pro­szę załą­czyć do oferty)

03.06.2020 r.
Sta­ni­sław Schu­bert,
pre­zes KSON 

Niniej­sze zapy­ta­nie ofer­to­we nie sta­no­wi zobo­wią­za­nia do zło­że­nia zamówienia.