Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

RadioK­SON

Repor­ta­że. Aktu­al­no­ści. Słu­cho­wi­ska. Słu­chaj radio KSON i bądź na bieżąco!

Radio KSON two­rzy­my głów­nie z myślą o oso­bach z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, senio­rach, ale i o wszyst­kich pozo­sta­łych, któ­rzy chcą coś w swo­im życiu zmie­nić. Mówi­my jak żyć aktyw­nie, cie­ka­wie i zdro­wo. Nie sku­pia­my się na cho­ro­bach i pro­ble­mach, ale na szu­ka­niu roz­wią­zań. Aktyw­ne życie nie jest zare­zer­wo­wa­ne dla mło­dych i spraw­nych i ten mit sta­ra­my się oba­lić. Na naszej ante­nie nie bra­ku­je życio­wych histo­rii i wypo­wie­dzi eks­per­tów, któ­rzy odpo­wia­da­ją na Wasze pyta­nia. W naszych audy­cjach spo­ty­ka­my cie­ka­wych ludzi, wspól­nie odkry­wa­my inte­re­su­ją­ce miej­sca i pre­zen­tu­je­my nowe pomysły.

www.radiokson.pl

Spo­ti­fy

Słu­chaj pod­ca­stów na temat pra­cy naszej orga­ni­za­cji. W naszych audy­cjach poru­sza­my mnó­stwo tema­tów z codzien­ne­go życia, pro­wa­dzi­my porad­ni­ki oraz roz­ma­wia­my na inte­re­su­ją­ce tematy.

YouTu­be

Zobacz ludzi, któ­rych sły­szysz w Radio KSON i obej­rzyj nie­pu­bli­ko­wa­ne nigdzie indziej roz­sze­rzo­ne wywia­dy oraz fil­mi­ki. Zobacz jak powsta­ją mate­ria­ły two­rzo­ne przez nasz zespół.

iTu­nes

Jeśli korzy­stasz z opro­gra­mo­wa­nia fir­my Apple nic Cię nie omi­nie, ponie­waż Radio KSON jest dostęp­ne rów­nież na iTu­nes! Nie cze­kaj i sprawdź nasze naj­now­sze audy­cje i komentarze.