Zespół do ustalenia wyniku głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry, powołany zarządzeniem nr 0050.359.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 6 października 2015 r. informuje, że przygotowanych zostało 100 pakietów zawierających login, hasło
i instrukcję głosowania na kandydata/ów do ww. Rady za pośrednictwem elektronicznej platformy do głosowania umieszczonej na stronie internetowej www.jeleniagora.pl
Z Urzędu Miasta Jelenia Góra Wydziału Dialogu i Spraw Społecznych odebranych zostało przez organizacje pozarządowe 46 pakietów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania w terminie od godz. 10:00 dnia 28.10.2015 r.
do godz. 10:00 dnia 12.11.2015 r. swój głos oddały 44 organizacje pozarządowe.
Poszczególni przedstawiciele organizacji pozarządowych uzyskali następującą liczbę głosów:
Lp. Nazwisko i imię Liczba otrzymanych głosów
1. Łaskawiec Zygmunt 28
2. Schubert Stanisław 27
3. Wojtowicz Moszyńska Halina 27
4. mjr Piotrowski Lech 26
5. Ziubrak Honorata 26
6. Bołociuch Mirosław 24
7. Wierzchucki Marcin 24
8. Wojtkiewicz Arkadiusz Adam 24
9. Gałka Bogusław 19
10. Kulesza Henryk 18
11. Bajurny Grażyna Ewa 16
12. Zawierucha Maciej 11

Do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry wejdzie 8 przedstawicieli, którzy otrzymali największą liczę głosów.
Pozostałe pakiety w liczbie 54 zostały w obecności wszystkich członków Zespoły zniszczone.