Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bez­piecz­na szko­ła — bez­piecz­na przyszłość

W dniu 16. 11.2015r. w sie­dzi­bie KSON odby­ło się spo­tka­nie Tre­ne­rów zain­te­re­so­wa­nych pro­jek­tem „Bez­piecz­na szko­ła. Bez­piecz­na przy­szłość”, któ­ry jest skie­ro­wa­ny do wszyst­kich szkół w Pol­sce. Isto­tą pro­jek­tu jest „Upo­wszech­nia­nie wśród wszyst­kich pra­cow­ni­ków szko­ły umie­jęt­no­ści roz­po­zna­wa­nia sytu­acji zagro­że­nia oraz wie­dzy o zasa­dach postę­po­wa­nia w takich sytu­acjach”. Tre­ne­rzy – komen­tu­je koor­dy­na­tor­ka tej czę­ści pro­jek­tu Ewa Miłuch-Szew­czyk- w pra­cy warsz­ta­to­wej pra­co­wa­li nad sce­na­riu­szem szko­le­nia i warsz­ta­tów ze wszyst­ki­mi pra­cow­ni­ka­mi szko­ły oraz koniecz­ny­mi mate­ria­ła­mi pomoc­ni­czy­mi. Są to, oso­by z róż­nych regio­nów kra­ju, któ­rzy wyka­za­li się dużym doświad­cze­niem w pra­cy dydak­tycz­nej i tre­ner­skiej. Szcze­gól­ną uwa­gę poświę­co­no obo­wią­zu­ją­cym w szko­le pro­ce­du­rom na wypa­dek zagro­że­nia, a zwłasz­cza zapi­sów doty­czą­cych dzie­ci ze spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi oraz dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Dwu­dzie­stu uczest­ni­ków spo­tka­nia podzie­li­ło się swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem na temat bez­pie­czeń­stwa w szko­łach i innych pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych oraz wypra­co­wa­nia metod inte­gro­wa­nia pra­cow­ni­ków szkół wokół tego zagad­nie­nia. Szcze­gól­ną uwa­gę poświę­co­no nie­bez­pie­czeń­stwu zagro­żeń ter­ro­ry­stycz­nych. Przy­po­mi­na­my, że KSON przy­stę­pu­je do reali­za­cji pro­jek­tu „Bez­piecz­na Szko­ła. Bez­piecz­na Przy­szłość” w opar­ciu o uzy­ska­nie dota­cji w kon­kur­sie ogło­szo­nym przez MEN.

To bar­dzo poważ­ne zada­nie, mówi koor­dy­na­tor pro­jek­tu – Pani Iwo­na Pikosz, bowiem wypra­co­wa­ne stan­dar­dy musi­my upo­wszech­nić w 2300 pla­ców­kach wska­za­nych przez kura­to­ria we wszyst­kich regio­nach kra­ju. Oprócz audy­tu przy­go­to­wa­nia pla­có­wek do postę­po­wa­nia w sytu­acjach kry­zy­so­wych, pra­co­wać będzie­my nad upo­wszech­nia­niem wła­ści­wych reak­cji i zacho­wa­nia w przy­pad­ku zagro­że­nia, dla­te­go też spek­trum naszej współ­pra­cy nie tyl­ko doty­czyć będzie pra­cow­ni­ków oświa­ty, ale rów­nież insty­tu­cji i urzę­dów odpo­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo. Pro­jekt trwał będzie 38 mie­się­cy, a już dzi­siaj zgła­sza­my mówi Pani Iwo­na — potrze­bę współ­pra­cy ze znaw­ca­mi tej spe­cjal­no­ści z całe­go kra­ju. Wkrót­ce uru­cho­mi­my stro­nę inter­ne­to­wą i prze­ka­zy­wać będzie­my na bie­żą­co infor­ma­cję z reali­za­cji tego, szcze­gól­nie poży­tecz­ne­go aktu­al­nie projektu.

20151116 17425620151116 174241

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds