Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wiel­ka Orkie­stra Świą­tecz­nej Pomocy

Decy­zją Fun­da­cji Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy już po raz dwu­na­sty został utwo­rzo­ny Sztab 24. Fina­łu Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy dzia­ła­ją­cy przy Sto­wa­rzy­sze­niu Jele­nio­gór­skiej Mło­dzie­ży „ALL–TERNATYWA” w Jele­niej Górze.

W zeszłym roku nasz sztab zebrał ponad 42 tysią­ce zło­tych. Pomóż nam w tym roku pobić ten wynik i zostań wolon­ta­riu­szem pod­czas 24. Fina­łu Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy „Mie­rzy­my Wysoko!”

Aby zostać wolon­ta­riu­szem:
1. Pobierz, wydru­kuj i wypeł­nij ankie­tę, przy­nieś ją do nas. Przy­go­tuj rów­nież zdję­cie do iden­ty­fi­ka­to­ra (zdję­cie wolon­ta­riu­sza nie może być mniej­sze niż 800x600 pixe­li i musi być w for­ma­cie jpg) i wyślij je na nasz adres e‑mail (wosp@allternatywa.pl) w tytu­le wpi­su­jąc — Zdję­cie imię i nazwi­sko (przy­kład — Zdję­cie Klau­dia Konon). Jeśli nie masz odpo­wied­nie­go zdję­cia nie martw się na zapas, zro­bi­my je w naszym szta­bie :). Dru­ki ankiet są do pobra­nia rów­nież w naszym szta­bie.
2. Na pod­sta­wie Two­jej ankie­ty wyge­ne­ru­je­my dla Cie­bie zobo­wią­za­nie i wyśle­my je na Two­je­go maila. Musisz je wydru­ko­wać, pod­pi­sać i dostar­czyć do nas w prze­cią­gu tygodnia!

Nasz Sztab zlo­ka­li­zo­wa­ny jest przy uli­cy Osie­dle Robot­ni­cze 47A (budy­nek Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych), pokój numer 5.
Nasze dyżu­ry odby­wa­ją się od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 15–17.
Zapi­sy trwa­ją do 11.12.2015 r. Ilość miejsc jest ograniczona.

Wszyst­kie infor­ma­cje moż­na zna­leźć rów­nież na naszym face­bo­oko­wym pro­fi­lu: www.facebook.com/wospjg

W razie jakich­kol­wiek pytań, pro­si­my o kon­takt pod nume­rem tele­fo­nu 668408086 (Michał Pia­sec­ki, Szef Szta­bu), lub mailo­wo na adres wosp@allternatywa.pl

W przy­pad­ku osób nie­peł­no­let­nich, zarów­no ankie­tę jak i zobo­wią­za­nie pod­pi­su­je praw­ny opie­kun wolontariusza.

link do ankie­ty: http://bit.ly/AnkietaWolontariuszaWOSP2016
link do regu­la­mi­nu wolon­ta­riu­sza: http://bit.ly/RegulaminWolontariuszaWOSP2016

Pozdra­wiam

Michał Pia­sec­ki
Szef Szta­bu
tel. 668 408 086