Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Lokal przy­ja­zny niewidomym

Ponie­dzia­łek to dzień pre­mie­ry w ramach pro­oby­wa­tel­skich  audy­cji Radia KSON. O 17.00 zapra­sza­my na dwa mate­ria­ły poświę­co­ne wyda­rze­niom na Dol­nym Ślą­sku. Pre­mie­ra na www.radiokson.pl.

 

Lokal przy­ja­zny nie­wi­do­mym to akcja któ­rej ini­cja­to­rem jest Tomasz Żyle­wicz — wice­pre­zes jele­nio­gór­skie­go oddzia­łu Pol­skie­go Związ­ku Nie­wi­do­mych. Jej celem jest dosto­so­wa­nie miejsc takich jak np. restau­ra­cje oraz inne punk­ty usłu­go­we, do potrzeb osób nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych, a tak­że prze­szko­le­nie per­so­ne­lu, któ­ry obsłu­gu­je klien­tów. Akcja zapo­cząt­ko­wa­na zosta­ła z koń­cem ubie­głe­go roku, ale dzi­siaj chce­my przy­po­mnieć tą ini­cja­ty­wę w audy­cji Igo­ra Kociubińskiego.

W kolej­nej audy­cji “W pogo­ni za praw­dą — XX wiek na Dol­nym Ślą­sku, Maciej Rege­wicz opo­wie o praw­dzi­wych Wil­ko­ła­kach, dzia­ła­ją­cych na tere­nie Dol­ne­go Ślą­ska od roku 1945.

Pro­jekt “Przez media do sta­bil­no­ści, bez­pie­czeń­stwa i inte­gra­cji we wszyst­kich aspek­tach życia” reali­zo­wa­ny jest przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ze środ­ków Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Orga­ni­za­cji Obywatelskich.