Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zakła­dy lot­ni­cze Arado

zaklady lotnicze arado W kolej­nej czę­ści “W pogo­ni za praw­dą — XX wiek na Dol­nym Ślą­sku ” Maciej Rege­wicz opo­wie histo­rię czło­wie­ka, któ­ry w wie­ku 16 lat tra­fił do nie­wo­li nie­miec­kiej i był pra­cow­ni­kiem przy­mu­so­wym w zakła­dach lot­ni­czych Ara­do Flu­eg­zeu­kwer­ke Gmbh w Wittenbergu.

Zapra­sza­my o 17.00 na www.radiokson.pl

Pro­jekt “Przez media do sta­bil­no­ści, bez­pie­czeń­stwa i inte­gra­cji we wszyst­kich aspek­tach życia” reali­zo­wa­ny jest przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych ze środ­ków Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Orga­ni­za­cji Obywatelskich.