Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Poko­naj­my bier­ność: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z niepełnosprawnościami

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w dniu 27.05.2021 roz­po­czy­na­my rekru­ta­cję do nowe­go pro­jek­tu akty­wi­zu­ją­ce­go zawo­do­wo oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. W ramach pro­jek­tu ofe­ru­je­my wspar­cie dorad­cze na każ­dym eta­pie udzia­łu w pro­jek­cie oraz szko­le­nio­we (szko­le­nia zawo­do­we wybra­ne przez Uczest­ni­ka w trak­cie spo­tkań z dorad­cą), sta­że zawo­do­we z wyna­gro­dze­niem, moż­li­wość zaku­pu urządzeń/przedmiotów uła­twia­ją­cych pod­ję­cie zatrud­nie­nia. Uczest­ni­cy wezmą udział w 8 dnio­wych edu­ka­cyj­nych warsz­ta­tach wyjaz­do­wych. Połą­czo­nych z pro­gra­mem rekre­acyj­no-reha­bi­li­ta­cyj­nym. Każ­dy Uczest­nik będzie przez cały okres udzia­łu w pro­jek­cie  obję­ty indy­wi­du­al­nym wspar­ciem tre­ne­ra pracy. 

Pro­jekt pn. “Poko­naj­my bier­ność: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” reali­zo­wa­ny jest od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych.

Klik­nij i pobierz pla­kat infor­mu­ją­cy o dofinansowaniu.

DOFI­NAN­SO­WA­NO ZE ŚRODKÓW

PAŃ­STWO­WE­GO FUN­DU­SZU REHA­BI­LI­TA­CJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poko­naj­my bier­ność: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób znie­peł­no­spraw­no­ścia­mi

Kon­kurs 1/2020 “Poko­na­my bariery”

DOFI­NAN­SO­WA­NIE
2 174 254,00 ZŁ

CAŁ­KO­WI­TA WAR­TOŚĆ PROJEKTU:

2 411 734,00 ZŁ

DATA POD­PI­SA­NIA UMO­WY
12.05.2021