Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych od lat reali­zu­je współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków PFRON pro­jekt pod nazwą Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych (CIWON). Skie­ro­wa­ny jest on do osób nie­peł­no­spraw­nych i ich oto­cze­nia. Celem pro­jek­tu jest udzie­la­nie porad z zakre­su pra­wa, psy­cho­lo­gii i zagad­nień socjalnych.

Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób Nie­peł­no­spraw­nych powsta­ło i dzia­ła nie­prze­rwa­nie od 2012 roku. Oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi mają moż­li­wość sko­rzy­stać ze wspar­cia spe­cja­li­stów zarów­no w naszej sie­dzi­bie w Jele­niej Górze jak i w biu­rach regio­nal­nych w Łodzi, Cie­szy­nie i Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim. Porad­nic­two skie­ro­wa­ne jest nie tyl­ko do Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi ale rów­nież ich naj­bliż­sze­go oto­cze­nia. Wspar­cie udzie­la­ne jest zarów­no oso­bi­ście jak i dro­gą tele­fo­nicz­ną oraz przez Inter­net. Celem naszych dzia­łań jest popra­wa sytu­acji Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz prze­ciw­dzia­ła­nie ich wyklu­cze­niu społecznemu.

Punkt infor­ma­cji pra­cu­je od ponie­dział­ku do piąt­ku w for­mie dyżu­rów. Pod­sta­wo­we zada­nia to: przyj­mo­wa­nie zgło­szeń o pro­ble­mach nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów, zabez­pie­cze­nie udzia­łu spe­cja­li­stów w kon­sul­ta­cjach i pomo­cy dla nie­peł­no­spraw­nych, udziel­nie infor­ma­cji o pro­ble­mach nur­tu­ją­cych śro­do­wi­sko. W spra­wach wyma­ga­ją­cych inter­wen­cji punkt kie­ru­je  do Spo­łecz­ne­go Rzecz­ni­ka Praw Niepełnosprawnych

Ponad­to  w punk­cie  infor­ma­cji zapo­znać się moż­na z aktu­al­ny­mi prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi pomo­cy spo­łecz­nej, wolon­ta­ria­tu i innych pro­ble­mów doty­czą­cych śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych i senio­rów. W mia­rę moż­li­wo­ści infor­ma­cja jest udzie­lo­na od razu lub gdy wyma­ga to kon­sul­ta­cji   odpo­wia­da­my e — mailo­wo i tele­fo­nicz­nie  jak naj­szyb­ciej w mia­rę moż­li­wo­ści. O aktu­al­no­ściach i wszel­kich zmia­nach zasad i prze­pi­sów doty­czą­cych śro­do­wi­ska infor­mu­je­my rów­nież na www.kson.pl a tak­że przez audy­cje radia KSON www.radiokson.pl oraz w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cyj­nym  Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz wyda­wa­nym już od 15 lat w kolo­ro­wej wer­sji papie­ro­wej i dys­try­bu­owa­nym w 8000 egzem­pla­rzy na tere­nie całe­go kraju.

Pro­jekt pn. Dzia­łal­ność Mię­dzy­re­gio­nal­ne­go Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi reali­zo­wa­ny jest od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Niepełnosprawnych.

Klik­nij i pobierz pla­kat infor­mu­ją­cy o dofinansowaniu.

DOFI­NAN­SO­WA­NO ZE ŚRODKÓW

PAŃ­STWO­WE­GO FUN­DU­SZU REHA­BI­LI­TA­CJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dzia­łal­ność Mię­dzy­re­gio­nal­ne­go Cen­trum Infor­ma­cji i Wspar­cia Osób z Niepełnosprawnościami

Kon­kurs 1/2021 pn. „Się­ga­my po sukces”

DOFI­NAN­SO­WA­NIE
3 584 403,64 ZŁ

CAŁ­KO­WI­TA WAR­TOŚĆ PROJEKTU:

3 775 623,64 ZŁ

DATA POD­PI­SA­NIA UMO­WY
18.05.2022