W dniu 28.01.2016 w Ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego. To organ doradczy i inicjatywny funkcjonujący przy Prezydencie miasta, którego głównym zadaniem jest integracja środowiska organizacji pozarządowych i przedstawianie Prezydentowi tych propozycji i rozwiązań dotyczących zarządzania miastem, które z punktu widzenia NGO i mieszkańców są zasadne.
Poprzednia rada zakończyła swoją dwuletnią kadencję jesienią 2015 roku, a jej członkowie nie zaliczają efektów swojej działalności do rzędu najwybitniejszych.


Obecna Rada została zreformowana i aktualnie liczy 14 przedstawicieli, z których 3 pochodzi z nominacji Prezydenta, 3 z nominacji rady miasta i aż 8 osób wybrały organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie miasta.

 

Od dnia 28 października ubiegłego roku przez dwa tygodnie odbywały się wybory przedstawicieli NGO do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na ponad 360 organizacji zarejestrowanych w mieście, w głosowaniu wzięły udział 44 organizacje! Głosowanie przy wykorzystaniu strony internetowej wypełniało wszelkie zasady głosowania tajnego.

 

Na pierwszym posiedzeniu, które otworzył Prezydent miasta Marcin Zawiła, dokonano wyboru prezydium rady w składzie: Arkadiusz Wojtkiewicz, Przewodniczący RDPP, współpracujący z NGO w zakresie problemów rynku pracy od 2007 roku, działacz społeczny, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Lech Piotrowski, Wiceprzewodniczący RDPP, emerytowany oficer Wojska Polskiego aktywny członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze, współorganizator wielu projektów patriotycznych, społecznik oraz Robert Obaz, Sekretarz RDPP, Radny Rady Miasta Jeleniej Góry, wieloletni aktywny działacz społeczny z ogromnym doświadczeniem w zakresie współpracy z NGO.

 

Przyjęto zasadę, pełnej otwartości rady na współpracę ze środowiskiem NGO i mieszkańcami miasta. Zebrania członków rady odbywać się będą nie rzadziej niż raz na dwa miesiące w różnych miejscach, a szczególnie tam, gdzie toczy się życie organizacji pozarządowych lub wymaga tego specyficzna sytuacja.

 

Jednym z podstawowych zadań, jakie wyznaczyli sobie członkowie Rady, jest również działalność integrująca to środowisko, poprzez wypracowanie wspólnie z prezydentem transparentnych zasad dystrybucji środków budżetowych na działalność, a także korzystanie z dobrych praktyk innych miast, które w tej mierze mają być może lepsze lub dłuższe doświadczenia. Szeroko omawiano także problem zwrotnej otwartości RDPP na wszystkie organizacje pozarządowe miasta.

 

Na kolejnym posiedzeniu Rady w lutym zostanie opracowany jej regulamin i plan pracy na rok 2016. O bieżących pracach Rady będziemy informować czytelników także przy wykorzystaniu powstającego oficjalnego profilu RDPP na stronie Facebook.com.

 

W imieniu całej Rady Działalności Pożytku Publicznego pragnę podziękować organizacjom pozarządowym, które wzięły udział w głosowaniu na swoich kandydatów do tego bardzo pożytecznego organu doradczego, a także zaprosić organizacje funkcjonujące na terenie miasta Jeleniej Góry do współpracy z RDPP.

 

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Wojtkiewicz