Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kurs Żegla­rza Jachtowego

SKZ Horyzont logoSto­wa­rzy­sze­nie Klub Żeglar­ski HORY­ZONT w Jele­niej Górze zapra­sza
na kurs Żegla­rza Jach­to­we­go.

Pierw­sze spo­tka­nie obę­dzie się, w śro­dę, 2.03.2016 o godz. 18:00 w Szko­le AMI­CUS, przy ul. Cie­plic­kiej 16 w Jele­niej Górze — Cieplicach.

Szko­le­nia teo­re­tycz­ne (ok. dwu­go­dzin­ne) będą się odby­wa­ły w każ­dą śro­dę w ter­mie od 2.03 do 27.04.2016 r.
Szko­le­nie prak­tycz­ne będzie pro­wa­dzo­ne na Jezio­rze Pil­cho­wic­kim, przy przy­sta­ni SKŻ “HORY­ZONT”.
W ramach kur­su będzie się odby­wa­ło w każ­dy week­end (pod okiem instruk­to­ra) od 30.04 do 25.06.2016 r. Ponad to, w dni robo­cze (na pod­sta­wie prze­pi­sów ogól­nych, bez dodat­ko­wej opła­ty, po uzy­ska­niu zali­czeń z min. bez­piecz­ne­go manew­ro­wa­nia) uczest­ni­cy kur­su będą mie­li moż­li­wość do samo­dziel­ne­go korzy­sta­nia z jach­tów Klubu. 

Kurs zakoń­czy się w sobo­tę, 25 czerw­ca — egza­mi­nem na Jezio­rze Pil­cho­wic­kim (teo­ria i praktyka).

Cena kur­su (nie obej­mu­je dojaz­dów) to 700 zł może być podzie­lo­na na dwie raty: SKZ Horyzont1
I rata: 300 zł płat­na na pierw­szym spo­tka­niu.
II rata: 400 zł płat­na przed przy­stą­pie­niem do szko­le­nia prak­tycz­ne­go.
Uwa­ga: uczest­ni­cy kur­su mogą dołą­czyć do SKŻ Hory­zont bez opła­ty wstępnej

Opła­ty dodat­ko­we (wg aktu­al­nych prze­pi­sów)
Egza­min / doro­śli: 250 zł // ucznio­wie i stu­den­ci do 26 roku życia: 125 zł
Patent / doro­śli: 50 zł // ucznio­wie i stu­den­ci do 26 roku życia: 25 zł
Ksią­żecz­ka żeglar­ska / doro­śli: 50 zł // ucznio­wie i stu­den­ci do 26 roku życia: 40 zł

W zgło­sze­niu pro­si­my o poda­nie imie­nia, nazwi­ska oraz nr tele­fo­nu kon­tak­to­we­go.
Wię­cej infor­ma­cji pod nr tel. +48 500 700 930
www.skzhoryzont.pl
Ilość miejsc ograniczona!

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds