Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Rzecz­nic­two Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Pacjentów

Spo­łecz­ni Rzecz­ni­cy Śro­do­wi­sko­wi to for­my sta­tu­to­wych roz­wią­zań rzecz­nic­twa śro­do­wisk podej­mo­wa­nych przez m.in. róż­ne orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we. Spo­łecz­ny Rzecz­nik Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Pacjen­tów zie­mi jele­nio­gór­skiej funk­cjo­nu­je w opar­ciu o sta­tut KSON od 2002 roku. Rocz­nie roz­po­zna­je oko­ło 100 zare­je­stro­wa­nych spraw , któ­re z regu­ły uda­je się polu­bow­nie, dla dobra spo­łecz­no­ści, i przy życz­li­wo­ści urzę­dów załatwić.

Wie­le pro­ble­mów jed­nak rodzi się w gmi­nach kar­ko­no­skich i z tego powo­du, mówi Pan Sta­ni­sław Schu­bert-Spo­łecz­ny Rzecz­nik Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Pacjen­tów zie­mi jele­nio­gór­skiej, powo­ła­li­śmy peł­no­moc­ni­ków rzecz­ni­ka, któ­rzy poma­gać będą roz­wią­zy­wać lokal­ne pro­ble­my śro­do­wi­ska. Uda­ło się wyło­nić 4 współ­pra­cow­ni­ków- peł­no­moc­ni­ków rzecz­ni­ka w: Woj­cie­szo­wie, Kowa­rach, Pie­cho­wi­cach i Szklar­skiej Porę­bie. W Woj­cie­szo­wie funk­cje tę będzie peł­nić Bar­ba­ra Cie­cha­no­wicz — dłu­go­let­nia sze­fo­wa struk­tu­ry Pol­skie­go Związ­ku Eme­ry­tów i Ren­ci­stów, w Kowa­rach — pan Jerzy Zoń — dzia­łacz Pol­skie­go Związ­ku Nie­wi­do­mych i Sto­wa­rzy­sze­nia Inwa­li­dów Wzro­ku, w Pie­cho­wi­cach — pan Hen­ryk Janow­ski — ze Związ­ku Eme­ry­tów Ren­ci­stów i Inwa­li­dów, a w Szklar­skiej Porę­bie — pan Andrzej Śla­zyk — repre­zen­tu­ją­cy sto­wa­rzy­sze­nie Senior 60. We wszyst­kich tych przy­pad­kach uzy­ska­li­śmy akcep­ta­cje do współ­pra­cy z tymi oso­ba­mi wój­tów lub bur­mi­strzów. Więk­szość z nich zade­kla­ro­wa­ła udo­stęp­nie­nie peł­no­moc­ni­kom pomiesz­czeń, w któ­rych będą pro­wa­dzi­li swo­je dyżu­ry. O szcze­gó­łach doty­czą­cych dyżu­rów będzie­my infor­mo­wa­li na bieżąco.

20160118003a