Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Webi­nar – inkon­ty­nen­cja – roz­wią­za­nia medycz­ne i wspar­cie spo­łecz­ne dla popra­wy życia pacjentów

Sto­wa­rzy­sze­nie „Uro­Con­ti” ser­decz­nie zapra­sza do udzia­łu w kolej­nym webi­na­rze z cyklu „Aka­de­mia Uro­Con­ti ONLINE”.

Gościem webi­na­ru pt. „Inkon­ty­nen­cja — roz­wią­za­nia medycz­ne i wspar­cie spo­łecz­ne dla popra­wy życia pacjen­tów” będzie Pani Mag­da­le­na Osiń­ska-Kurzy­wilk, Pre­zes Koali­cji „Na pomoc niesamodzielnym”.

Data: 25 kwiet­nia 2024 r. (czwar­tek) godz. 12.00

Reje­stra­cja: https://stowarzyszenieuroconti.clickmeeting.com/inkontynencja-rozwiazania-medyczne-i-wsparcie-spoleczne-dla-poprawy-zycia-pacjentow/register

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds