Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Webi­na­rium dla senio­rów: na co uwa­żać w Internecie?

KNF zapra­sza na webi­na­rium CEDUR dla senio­rów i ich opie­ku­nów „Na co uwa­żać i jak nie dać się okraść w Inter­ne­cie – ban­ko­wość elek­tro­nicz­na dla senio­rów. I edy­cja”, któ­re odbę­dzie się 24 kwiet­nia 2024 roku (10:00–12:30). Logo­wa­nie uczest­ni­ków na webi­na­rium roz­pocz­nie się od 9:45.

Moż­na dołą­czyć do nie­go przy uży­ciu łącza:

https://knf.webex.com/knf/j.php?MTID=m46145ac36f122fc1824048e8d462abf1

lub przy uży­ciu nume­ru webinarium

Numer webi­na­rium (kod dostę­pu): 2742 944 7040

Hasło webi­na­rium: qMMMGnCS454 (76664627 z tele­fo­nów i sys­te­mów wideo)

Jak dołą­czyć z urzą­dze­nia przenośnego?

+48–225-364067„27429447040#76664627# [4] Poland Toll

Dołącz przez telefon:

+48–225-364067 Poland Toll

Potrze­bu­jesz pomo­cy? Przejdź do witry­ny https://help.webex.com

Zdję­cie pocho­dzi ze stro­ny freepik.com

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds