Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kole­je Dol­no­ślą­skie inwe­stu­ją. Spół­ka ogło­si­ła prze­targ na co naj­mniej 10 pociągów

Dol­no­ślą­ski prze­woź­nik chce roz­bu­do­wać swój tabor i ogła­sza prze­targ na zakup elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych (EZT). Kole­je Dol­no­ślą­skie pla­nu­ją kupić 10 pię­cio­czło­no­wych pocią­gów z opcją doku­pie­nia kolej­nych 10 sztuk. Dzię­ki tej inwe­sty­cji KD będzie w sta­nie obsłu­żyć nowe połą­cze­nia oraz zwięk­szyć czę­sto­tli­wość kur­so­wa­nia na obec­nych liniach.
Nowe pocią­gi spół­ki mają spe­cy­fi­ka­cją przy­po­mi­nać zna­ne z Dol­ne­go Ślą­ska pojaz­dy Impuls 2 (45WE) oraz Elf 2 (48WEc). Codzien­nie podró­żu­ją nimi tysią­ce Dolnoślązaków.
– Ponad pół miliar­da dota­cji z dwóch pro­gra­mów unij­nych daje nam moż­li­wość ogło­sze­nia kolej­ne­go prze­tar­gu. Ale to nie wszyst­ko: w nie­da­le­kiej przy­szło­ści na plat­for­mę tra­fi rów­nież infor­ma­cja o postę­po­wa­niu na dzie­sięć pojaz­dów spa­li­no­wych, rów­nież z opcją doku­pie­nia kolej­nych 10 sztuk – mówi Damian Sta­wi­kow­ski, pre­zes Kolei Dolnośląskich.
Pierw­sze pocią­gi mają zostać dostar­czo­ne w cią­gu 18 mie­się­cy od pod­pi­sa­nia umo­wy. Wszyst­kie dzie­sięć sztuk – w cią­gu mak­sy­mal­nie 22 miesięcy.
– Kole­je Dol­no­ślą­skie są rok­rocz­nie wybie­ra­ne przez coraz wię­cej pasa­że­rów. Cie­szę się, że prze­woź­nik sku­tecz­nie ubie­ga się o środ­ki unij­ne, dzię­ki któ­rym Dol­no­ślą­za­cy podró­żu­ją po naszym woje­wódz­twie nowo­cze­sny­mi pocią­ga­mi – mówi Ceza­ry Przy­byl­ski, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Dolnośląskiego.
W cią­gu ostat­nich pię­ciu lat połą­cze­nia kole­jo­we na Dol­nym Ślą­sku przy­wró­co­no do miej­sco­wo­ści, w któ­rych żyje oko­ło 200 tys. Dol­no­ślą­za­ków. W zeszłym roku z usług Kolei Dol­no­ślą­skich sko­rzy­sta­ło ponad 19 milio­nów pasażerów.
Ter­min skła­da­nia ofert w prze­tar­gu na elek­trycz­ne zespo­ły trak­cyj­ne mija 10 maja br.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds