Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Urząd KNF — zapro­sze­nie na webi­na­rium CEDUR dla senio­rów i ich opie­ku­nów “Na co uwa­żać i jak nie dać się okraść w Inter­ne­cie – ban­ko­wość elek­tro­nicz­na dla senio­rów. I edy­cja”, 24 kwiet­nia 2024 roku

Sza­now­ni Państwo,

Urząd Komi­sji Nad­zo­ru Finan­so­we­go, w ramach pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go
Cen­trum Edu­ka­cji dla Uczest­ni­ków Ryn­ku – CEDUR, we współ­pra­cy z
Komen­dą Głów­ną Poli­cji orga­ni­zu­je 24 kwiet­nia 2024 roku
(10:00–12:30) webi­na­rium (semi­na­rium onli­ne) dla senio­rów i ich
opie­ku­nów „Na co uwa­żać i jak nie dać się okraść w Inter­ne­cie
– ban­ko­wość elek­tro­nicz­na dla senio­rów. I edycja”.

Reje­stra­cja na webi­na­rium CEDUR odby­wa się onli­ne, tj. poprzez
elek­tro­nicz­ny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy — link do stro­ny z odno­śni­kiem do
for­mu­la­rza zgłoszeniowego:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=88338&p_id=18[1]

Celem spo­tka­nia onli­ne (webi­na­rium) jest zwięk­sza­nie świa­do­mo­ści
senio­rów i ich opie­ku­nów w zakre­sie aktu­al­nych zagro­żeń
spo­wo­do­wa­nych dzia­łal­no­ścią cyberprzestępców.

Zwra­ca­my się z proś­bą o upo­wszech­nie­nie infor­ma­cji o moż­li­wo­ści
uczest­nic­twa w tym semi­na­rium onli­ne wśród senio­rów oraz ich
opie­ku­nów, np. poprzez udo­stęp­nie­nie na Pań­stwa stro­nach
inter­ne­to­wych, poprzez media spo­łecz­no­ścio­we i mailing

W załącz­ni­ku prze­sy­ła­my pro­gram spo­tka­nia wraz z infor­ma­cją o
wyda­rze­niu i gra­fi­ką (w dwóch roz­mia­rach) do ew. wykorzystania.

Infor­mu­je­my, że UKNF pro­wa­dzi rów­nież kam­pa­nię infor­ma­cyj­ną
„Cybe­ro­szu­stwa inwe­sty­cyj­ne” poświę­co­ną bez­pie­czeń­stwu w
Inter­ne­cie.

Z kam­pa­nii moż­na dowie­dzieć się:

     * jak roz­po­znać fał­szy­wą rekla­mę,
    * jakie przy­kła­do­we spo­so­by wyko­rzy­stu­ją oszu­ści pro­wa­dząc grę
psy­cho­lo­gicz­ną,
    * jak ustrzec się przed dzia­ła­nia­mi oszustów.

Dodat­ko­wo z mate­ria­łów opu­bli­ko­wa­nych na stro­nie kam­pa­nii pozna­ją
Pań­stwo:

     * naj­częst­sze sche­ma­ty dzia­ła­nia cybe­ro­szu­stów,
    * kil­ka pod­sta­wo­wych zasad bez­pie­czeń­stwa, któ­re war­to znać, aby nie
dać się oszu­kać,
    * gdzie i w jaki spo­sób zgło­sić zda­rze­nia, któ­re wzbu­dzą
nie­po­kój.

W mate­ria­łach z kam­pa­nii znaj­du­je się rów­nież frag­ment nagra­nia z
webi­na­rium CEDUR „Bez­piecz­ny senior — jak nie dać się oszu­kać w
Inter­ne­cie” oraz odci­nek spe­cjal­ny pod­ca­stu UKNF „Finan­se pod
nad­zo­rem” pod tytu­łem „Fał­szy­we rekla­my inwestycyjne”.

Poni­żej link do stro­ny kampanii:

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampanie_informacyjne/cyberoszustwa_inwestycyjne[2]

Zapra­sza­my Pań­stwa do sko­rzy­sta­nia z mate­ria­łów udo­stęp­nio­nych na
stro­nie kam­pa­nii infor­ma­cyj­nej oraz pro­si­my o roz­po­wszech­nie­nia
infor­ma­cji o kampanii.

Zachę­ca­my Pań­stwa do obser­wo­wa­nia pro­fi­li UKNF/KNF w mediach
spo­łecz­no­ścio­wych oraz zapi­sa­nia się na listę odbior­ców new­slet­te­ra
UKNF, wów­czas na bie­żą­co będą Pań­stwo otrzy­my­wać infor­ma­cje o
orga­ni­zo­wa­nych webi­na­riach CEDUR. Prze­ka­zu­je­my bez­po­śred­ni link do
for­mu­la­rza sub­skryp­cji: www.knf.gov.pl/newsletter [3] (kate­go­ria:
„Semi­na­ria CEDUR dla senio­rów i ich opiekunów”).

W przy­pad­ku pytań pro­si­my o kon­takt pod adre­sem e‑mail:
cedur@knf.gov.pl