Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kole­je Dol­no­ślą­skie zain­we­stu­ją w tabor. Pre­zes KD: “Roz­wa­ża­my pię­tro­we pociągi”

Zarząd woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go oraz przed­sta­wi­cie­le Kolei Dol­no­ślą­skich przed­sta­wi­ły naj­bliż­sze pla­ny inwe­sty­cyj­ne spół­ki. Prze­woź­nik otrzy­mał ponad 330 mln zł z Cen­trum Unij­nych Pro­jek­tów Trans­por­to­wych. Dzię­ki tej dota­cji spół­ka pla­nu­je zakup m.in. pię­tro­wych pocią­gów i skła­dów spa­li­no­wych na linie niezelektryfikowane.

Spół­ka sfi­nan­so­wa­ła zakup 20 pię­cio­czło­no­wych Elfów 2 z pre­fe­ren­cyj­ne­go kre­dy­tu zacią­gnię­te­go w PKO Ban­ku Pol­skim. Mimo to spół­ka sta­ra­ła się o uzy­ska­nie dota­cji unij­nej na zakup tych pociągów.

– Ze wszyst­kich 26 wnio­sków zło­żo­nych do Cen­trum Unij­nych Pro­jek­tów Trans­por­to­wych, dwa wnio­ski Kolei Dol­no­ślą­skich uzy­ska­ły naj­wyż­szą oce­nę. To ogrom­ny suk­ces dol­no­ślą­skie­go prze­woź­ni­ka i ser­decz­nie gra­tu­lu­ję zarzą­do­wi spół­ki, to ogrom­ny suk­ces – mówi Tymo­te­usz Myr­da, czło­nek zarzą­du Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go, odpo­wie­dzial­ny mię­dzy inny­mi za kolej. 

Jedy­nie trzy z 26 wnio­sków do CUPT uzy­ska­ły peł­ne, wnio­sko­wa­ne kwo­ty. Dwa z trzech to wnio­ski Kolei Dolnośląskich.

Kole­je Dol­no­ślą­ski pla­nu­ją kolej­ne zakupy

Dzię­ki środ­kom unij­nym Kole­je Dol­no­ślą­skie odblo­ko­wa­ły ogrom­ny kapi­tał, któ­ry pozwo­li na tabo­ro­we inwestycje.

Przy­go­to­wu­je­my prze­targ na zakup kolej­nych dzie­się­ciu pocią­gów elek­trycz­nych i son­du­je­my rynek pod kątem moż­li­wo­ści zaku­pu pojaz­dów pię­tro­wych – mówi Damian Sta­wi­kow­ski, pre­zes Kolei Dol­no­ślą­skich i doda­je: – Chce­my ogło­sić prze­targ na zakup dzie­się­ciu pojaz­dów z opcją na kolej­ne dziesięć. 

Pojaz­dy mają jeź­dzić na naj­bar­dziej oble­ga­nych tra­sach, na któ­rych dłu­gość pero­nów nie pozwa­la na łącze­nie dwóch skła­dów kole­jo­wych. Pojaz­dy pię­tro­we gwa­ran­tu­ją więk­szą licz­bę miejsc siedzących.

Pla­nu­je­my też prze­targ na pojaz­dy spa­li­no­we, do obsłu­gi linii nie­ze­lek­try­fi­ko­wa­nych. W tym momen­cie pozy­ska­nie takich pojaz­dów przy wspar­ciu środ­ków unij­nych jest nie­moż­li­we, ale my ogło­si­my postę­po­wa­nia na zakup takich pocią­gów bez wzglę­du na to – mówi Woj­ciech Zda­now­ski, wice­pre­zes Kolei Dolnośląskich.

Pojaz­dy spa­li­no­we mają obsłu­gi­wać linie nie­ze­lek­try­fi­ko­wa­ne (m.in. Legni­ca – Kamie­niec Ząb­ko­wic­ki). Ich więk­sza licz­ba pozwo­li m.in. na zwięk­sze­nie licz­by par połą­czeń – oczy­wi­ście zależ­nej rów­nież od prze­pu­sto­wo­ści na szlakach.

Rekor­do­wa dota­cja w histo­rii spółki

W cią­gu pię­ciu ostat­nich lat Kole­je Dol­no­ślą­skie prak­tycz­nie podwo­iły licz­bę miejsc sie­dzą­cych dostęp­nych dla swo­ich pasa­że­rów. Zakup 25 Elfów 2, sze­ściu hybry­do­wych Impul­sów oraz pro­wa­dzo­ne prze­glą­dy Kol­za­mów spra­wia­ją, że w par­ku tabo­ro­wym spół­ki znaj­du­je się już ponad 80 pojazdów.

Kole­je Dol­no­ślą­skie cie­szą się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią. Natu­ral­nie, co za tym idzie, potrze­bu­ją więk­szej licz­by pocią­gów. Elfy 2 są świet­nym wybo­rem, ponie­waż dys­po­nu­ją aż 540 miej­sca­mi, w tym 250 sie­dzą­cymi – doda­je Krzysz­tof Maj, czło­nek zarzą­du woje­wódz­twa dolnośląskiego.

Teraz 333,7 mln zł z unij­nej kasy ma spra­wić, że licz­ba pocią­gów nale­żą­cych do dol­no­ślą­skie­go prze­woź­ni­ka prze­kro­czy 100.

Przy­zna­na dota­cja Kole­jom Dol­no­ślą­skim jest rekor­do­wą w histo­rii mar­szał­kow­skiej spółki. 

Kolej regio­nal­na na Dol­nym Ślą­sku oce­nia­na jest jako naj­lep­sza w Pol­sce. I to, co war­to zazna­czyć, zda­niem samych podróż­nych, któ­rzy wzię­li udział w son­dach Sto­wa­rzy­sze­nia Eko­no­mi­ki Trans­por­tu. Same Kole­je Dol­no­ślą­skie poko­nu­ją po torach ponad 12 mln km rocz­nie, a na ich pokła­dach 2023 roku podró­żo­wa­ło ponad 19 milio­nów pasażerów.