Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

NEW­SLET­TER | Łucja z Lam­mer­mo­oru ponow­nie na sce­nie Ope­ry Wrocławskiej

ŁUCJA
 Z LAM­MER­MO­ORU
Gaeta­no Donizettiego

5, 6, 7 kwiet­nia 2024

Łucja z Lam­mer­mo­oru ponow­nie na sce­nie Ope­ry Wro­cław­skiej! Per­łę
ope­ry bel­can­to popro­wa­dzi Maestro Alek­san­der Gref, a w roli tytu­ło­wej
wystą­pią: Maria Roz­y­nek oraz Joan­na Moskowicz.

Insce­ni­za­cja Anet­te Leisten­sch­ne­ider wraz ze sce­no­gra­fią Paw­ła
Dobrzyc­kie­go wpro­wa­dzi nas w atmos­fe­rę XVI-wiecz­nych, mrocz­nych
szkoc­kich zamków.

BILE­TY [1]

DON GIO­VAN­NI
Wol­fgang Ama­deus Mozart

 19, 20, 21 kwiet­nia 2024

Don Gio­van­ni to jed­na z trzech oper, wcho­dzą­cych w skład tzw. try­lo­gii
Mozart-Da Pon­te, obok Wese­la Figa­ra i Così fan tut­te. Mimo że od
pra­pre­mie­ry upły­nę­ło już 237 lat, dzie­ło wciąż nie scho­dzi z
afi­sza naj­więk­szych teatrów operowych.

Ope­ra Wro­cław­ska zapra­sza na spek­takl
w reży­se­rii André Hel­ler-Lope­sa, któ­ry co praw­da pozo­sta­je wier­ny
cza­som powsta­nia ope­ry, jed­nak prze­no­si akcję do biblio­te­ki,
w któ­rej urzą­dzo­no… zakład dla obłąkanych.

Spek­ta­kle popro­wa­dzi maestro Geo­r­gios Balat­si­nos, w roli tytu­ło­wej
wystą­pią: Łukasz Mot­ko­wicz oraz Tomasz Rudnicki.

BILE­TY [2]

GAR­RICK OHLS­SON
Cho­pin Recitals

22 maja 2024

Ser­decz­nie zapra­sza­my na nad­zwy­czaj­ny kon­cert for­te­pia­no­wy w Ope­rze
Wro­cław­skiej. 22 maja 2024 roku w naj­pięk­niej­szym teatrze ope­ro­wym w
Pol­sce, w ramach cyklu kon­cer­tów Cho­pin Reci­tals Wro­cław, wystą­pi
Gar­rick Ohlsson.

Jest to wyda­rze­nie wyjąt­ko­we, któ­re w naszej Ope­rze nie mia­ło miej­sca
od XIX wieku!

Maestro Ohls­son to jeden z naj­wy­bit­niej­szych wir­tu­ozów for­te­pia­nu
wszech cza­sów.
Pia­ni­sta tego pokro­ju nie wystę­po­wał w Ope­rze Wro­cław­skiej od 1843
roku, kie­dy to w ówcze­snym Teatrze Miej­skim przy uli­cy Świd­nic­kiej
kon­cer­to­wał sam Ferenc Liszt!

BILE­TY [3]

CAŁY Reper­tu­ar

Spon­sor stra­te­gicz­ny Ope­ry Wro­cław­skiej KGHM Pol­ska Miedź

         [4]

         [5]

         [6]

Dosta­jesz tę wia­do­mość, bo zapi­sa­łeś się na new­slet­ter Ope­ry
Wro­cław­skiej z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu, ul.Świdnicka 35, 50–066
Wro­cław. Insty­tu­cja wpi­sa­na jest do reje­stru przed­się­bior­ców, NIP:
896–000-55–26, REGON: 000278942.
Mamy nadzie­ję, że lubisz nasze new­slet­te­ry. Jeśli nie, możesz się
wypi­sać [7].

Links:
——
[1] https://link.freshmail.mx/c/cazieiud4h/sgfjtl0ysn
[2] https://link.freshmail.mx/c/wllausywpk/sgfjtl0ysn
[3] https://link.freshmail.mx/c/frawv5d9x0/sgfjtl0ysn
[4] https://link.freshmail.mx/c/snhg9jrur0/sgfjtl0ysn
[5] https://link.freshmail.mx/c/rahn123w8b/sgfjtl0ysn
[6] https://link.freshmail.mx/c/qb8cyfzd8x/sgfjtl0ysn
[7] https://link.freshmail.mx/r/sgfjtl0ysn/6vrulmoeg7