Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ponad 330 milio­nów zło­tych dla Kolei Dol­no­ślą­skich. Unij­ne pie­nią­dze zwięk­szą moż­li­wo­ści inwe­sty­cyj­ne spółki

Cen­trum Unij­nych Pro­jek­tów Trans­por­to­wych dofi­nan­su­je Kole­je Dol­no­ślą­skie kwo­tą 333,7 milio­na zło­tych. Dzię­ki temu przed prze­woź­ni­kiem otwie­ra się per­spek­ty­wa na jesz­cze więk­szy roz­mach przy pro­wa­dzo­nych inwestycjach.

Regio­nal­ni prze­woź­ni­cy kole­jo­wi z całej Pol­ski zło­ży­li wnio­ski do Cen­trum Unij­nych Pro­jek­tów Trans­por­to­wych na dofi­nan­so­wa­nie zaku­pu pocią­gów. CUPT roz­pa­trzył 26 z nich i za dwa naj­lep­sze uznał wnio­ski zło­żo­ne przez Kole­je Dolnośląskie.

Pie­nią­dze odblo­ku­ją poten­cjał inwestycyjny

Cho­dzi o dofi­nan­so­wa­nie środ­ka­mi unij­ny­mi zaku­pu łącz­nie 20 pocią­gów Elf 2. Pojaz­dy te wożą już pasa­że­rów na Dol­nym Ślą­sku, co umoż­li­wił pre­fe­ren­cyj­ny kre­dyt udzie­lo­ny Kole­jom Dol­no­ślą­skim. Spół­ka musia­ła­by go spła­cić ze środ­ków własnych.

– Zde­cy­do­wa­li­śmy się na zakup peł­nej puli z zamó­wie­nia, czy­li 25 sztuk Elfów 2. Dofi­nan­so­wa­nie unij­ne uzy­ska­li­śmy na pięć z nich, na pozo­sta­łe dosta­li­śmy pre­fe­ren­cyj­ny kre­dyt z PKO Bank Pol­ski, któ­ry zamie­rza­li­śmy spła­cać ze środ­ków wła­snych. Teraz otrzy­ma­li­śmy kapi­tal­ną infor­ma­cję: wszyst­kie 25 nowych Elfów 2, któ­re wożą milio­ny pasa­że­rów mie­sięcz­nie, będzie współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej – mówi Damian Sta­wi­kow­ski, pre­zes Kolei Dolnośląskich.

To dobra infor­ma­cja nie tyl­ko dla spół­ki, ale tak­że dla pasa­że­rów. Dzię­ki zaosz­czę­dzo­nym środ­kom Kole­je Dol­no­ślą­skie mogą już pla­no­wać kolej­ne inwe­sty­cje, któ­re popra­wią jakość podró­ży na liniach obsłu­gi­wa­nych przez przewoźnika.

Łącz­na war­tość dofi­nan­so­wa­nia z CUPT, któ­re tra­fi do prze­woź­ni­ków kole­jo­wych lub urzę­dów mar­szał­kow­skich (w nie­któ­rych woje­wódz­twach to urzę­dy mar­szał­kow­skie są wła­ści­cie­la­mi pocią­gów) wyno­si 2,1 mld zł. Aż 333,7 milio­na zło­tych z tej kwo­ty tra­fi do dol­no­ślą­skiej spół­ki kolejowej.

Wal­ka z wyklu­cze­niem kolejowym

Dol­ny Śląsk od wie­lu lat wzmac­nia trans­port kole­jo­wy w regio­nie, przej­mu­jąc i rewi­ta­li­zu­jąc w nowe linie oraz kupu­jąc nowo­cze­sny tabor.

– Woje­wódz­two dol­no­ślą­skie pro­wa­dzi inwe­sty­cje kole­jo­we na każ­dej płasz­czyź­nie. My jako urząd mar­szał­kow­ski rewi­ta­li­zu­je­my linie tak, by pocią­gi mogły wró­cić do miejsc od dekad wyklu­czo­nych kole­jo­wo. W cią­gu pię­ciu lat przy­wró­ci­li­śmy połą­cze­nia do miej­sco­wo­ści, w któ­rych żyje bli­sko 200 tys. Dol­no­ślą­za­ków. Z kolei prze­woź­nik, spół­ka Kole­je Dol­no­ślą­skie, pręż­nie się roz­wi­ja, inwe­stu­jąc w nowo­cze­sny tabor. Teraz dotar­ła do nas feno­me­nal­na infor­ma­cja, że nowe pocią­gi na Dol­nym Ślą­sku uzy­ska­ją dota­cję unij­ną – mówi Tymo­te­usz Myr­da, czło­nek zarzą­du woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go odpo­wie­dzial­ny m.in. za kolej.

Obec­nie po torach Dol­ne­go Ślą­ska kur­su­je już 21 z 25 nowo­cze­snych pojaz­dów Elf 2.

– W cią­gu pię­ciu lat prak­tycz­nie podwo­ili­śmy licz­bę miejsc sie­dzą­cych do dys­po­zy­cji pasa­że­rów Kolei Dol­no­ślą­skich. 31 nowych pocią­gów – sześć trzy­czło­no­wych hybryd Impuls 2 oraz 25 pię­cio­czło­no­wych Elfów 2, wraz z pro­wa­dzo­ny­mi prze­glą­da­mi P5 na dwa pojaz­dy spa­li­no­we spra­wia­ją, że jesz­cze nigdy w histo­rii Kole­je Dol­no­ślą­skie nie roz­wi­ja­ły się tak szyb­ko. Widzi­my tego efek­ty, bo coraz wię­cej Dol­no­ślą­za­ków wybie­ra kolej, naj­szyb­szy i naj­bar­dziej eko­lo­gicz­ny śro­dek trans­por­tu – mówi Woj­ciech Zda­now­ski, wice­pre­zes Kolei Dolnośląskich.

Kole­je Dol­no­ślą­skie pod­pi­sa­ły kon­trakt na zakup 25 sztuk Elfów 2 w 2022 r. Roz­bu­do­wa flo­ty była moż­li­wa dzię­ki otrzy­ma­niu kre­dy­tu inwe­sty­cyj­ne­go i obro­to­we­go w PKO Bank Pol­ski. Zakup sprzed dwóch lat spra­wił, że dol­no­ślą­ski prze­woź­nik stał się posia­da­czem naj­więk­szej flo­ty pojaz­dów typy Elf 2, liczą­cej 25 sztuk.