Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pod­su­mo­wa­nie akcji 1,5%

1,5 % podat­ku wypłacony

         W Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych pod­su­mo­wa­no akcję zbie­ra­nia 1,5% podat­ku od osób fizycz­nych za rok 2022.  Dar­czyń­cy jak zwy­kle byli wraż­li­wi na proś­by fun­da­cji, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych i rodzin ze szcze­gól­ny­mi potrze­ba­mi. 938 dar­czyń­ców prze­ka­za­ło 36 obda­ro­wa­nym kwo­tę ponad 95 000 zł. Kwo­ty daro­wi­zny wyno­si­ły od kil­ku­dzie­się­ciu zło­tych do kil­ku­na­stu tysię­cy zło­tych z prze­zna­cze­niem na cele ochro­ny zdro­wia i rehabilitację.

         Jak zwy­kle Sej­mik doko­nał prze­ka­za­nia poszcze­gól­nych kwot oso­bom wska­za­nym w dekla­ra­cjach. Akcja zbie­ra­nia odpi­sów  trwa już ponad 11 lat. Nie publi­ku­je­my osób obda­ro­wa­nych ponie­waż w latach poprzed­nich po takiej publi­ka­cji sta­ły się one przed­mio­tem wyjąt­ko­wo agre­syw­ne­go hejtu.

         Nie mniej jed­nak w imie­niu obda­ro­wa­nych wszyst­kim dar­czyń­cą ser­decz­nie dziękujemy.

         Przy­po­mi­na­my tak­że, że od stycz­nia 2024 roku roz­po­czy­na się kolej­ny okres w któ­rym oso­by fizycz­ne i przed­się­bior­cy będą mogli w spo­sób ure­gu­lo­wa­ny pra­wem wspie­rać potrze­by osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, a Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych jako Orga­ni­za­cja Pożyt­ku Publicz­ne­go jest upo­waż­nio­na do tego poży­tecz­ne­go pośrednictwa.

          Może­cie Pań­stwo tak­że prze­ka­zać 1,5%  podat­ku na cele sta­tu­to­we KSON wpi­su­jąc w odpo­wied­nią rubry­kę numer KRS 0000100516.

          Dzię­ku­je­my za dłu­go­let­nią współpracę.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds