Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pasz­port wręczony

W śro­dę (8 listo­pa­da) w Kar­ko­no­skim Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych wrę­czo­no pasz­port dla amba­sa­dor­ki Ludzi Otwar­tych Serc, któ­re jele­nio­gór­ski sej­mik przy­zna­je od wie­lu lat. Pani Ewe­li­na Wój­cik z Powia­to­we­go Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie to ostat­nia oso­ba wska­za­na przez kapi­tu­łę do odzna­cze­nia za 2022 rok. Była to rów­nież oka­zja do zapo­zna­nia się z dzia­łal­no­ścią PCPR oraz MOPS. 

Na śro­do­wym spo­tka­niu gości­li­śmy Panią Ewe­li­nę Wój­cik — dyrek­tor­kę Powia­to­we­go Cen­trum Pomo­cy Rodzi­nie, Panią Ewę Saran — pra­cow­nicz­kę socjal­ną i Panią Kry­sty­nę Krepsz­tul — Inspek­tor­kę Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Społecznej.


Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się od wrę­cze­nia Pani Ewe­li­nie Wój­cik krysz­ta­ło­we­go dzwon­ka i pasz­por­tu dla Amba­sa­dor­ki Ludzi Otwar­tych Serc. Następ­nie uczest­ni­cy dowie­dzie­li się jaka jest rola PCPR, a jaka MOPS‑u. Róż­ni­ca pole­ga w zasa­dzie na tym, że PCPR reali­zu­je zada­nia dla powia­tu i gmin, nato­miast MOPS dla Jele­niej Góry. Zakres dzia­łal­no­ści jest podob­ny, pole­ga­ją­cy na wspie­ra­niu i opie­ce osób potrze­bu­ją­cych i nie­peł­no­spraw­nych. Panie przed­sta­wi­ły spo­sób w jaki pozy­sku­ją pie­nią­dze na reali­za­cję i dofi­nan­so­wa­nia róż­nych projektów.

- Jest to reali­zo­wa­ne na zasa­dzie algo­ryt­mu, czy­li w bar­dzo wiel­kim skró­cie jest to sto­su­nek ilo­ści osób potrze­bu­ją­cych do ilo­ści miesz­kań­ców. Zgro­ma­dzo­ne fun­du­sze są roz­dzie­la­ne na pod­sta­wie zło­żo­nych wnio­sków i speł­nie­nia odpo­wied­nich warun­ków umoż­li­wia­ją­cych uzy­ska­nie wspar­cia. Z fun­du­szu reha­bi­li­ta­cji są moż­li­we dofi­nan­so­wa­nia tur­nu­sów reha­bi­li­ta­cyj­nych, zaku­pu spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu, reali­za­cja likwi­da­cji barier archi­tek­to­nicz­nych dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Dodat­ko­wo są też dofi­nan­so­wy­wa­ne róż­ne pro­jek­ty na reali­za­cję pro­gra­mów inte­gra­cyj­nych i kulturalnych.


Ponad­to zosta­ły też przed­sta­wio­ne zesta­wie­nia wnio­sków zło­żo­nych do wnio­sków zre­ali­zo­wa­nych, oczy­wi­ście zło­żo­nych dwa razy wię­cej — powo­dem jak zawsze, brak odpo­wied­niej ilo­ści fun­du­szy.
Spo­tka­nie było bar­dzo inte­re­su­ją­ce, o czym świad­czy­ły zada­wa­ne pyta­nia doty­czą­ce róż­nych aspek­tów — zarów­no nasze­go życia, jak i ewen­tu­al­nej moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z pomo­cy PCPR i MOPS.