Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Szko­le­nie ATON 2023 — film

Przed­sta­wia­my film zre­ali­zo­wa­ny przez Gabrie­lę Ste­fa­no­wicz z “Zachod­nia TV”, w któ­rym moż­na się dowie­dzieć wię­cej o szko­le­niu Asy­sten­tów Tury­stycz­nych Oso­by Niepełnosprawnej. 

Pro­jekt „Asy­stent Tury­stycz­ny Oso­by Nie­peł­no­spraw­nej” współ­fi­nan­so­wa­ny jest ze środ­ków Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki oraz Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go w ramach zada­nia publicz­ne­go “Bez­piecz­ni w górach” reali­zo­wa­ne­go przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Niepełnosprawnych.