Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie z Mariu­szem Forec­kim. Wysta­wa Paw­ła Jarodzkiego

Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze zapra­sza na dwa wyda­rze­nia, któ­re odbę­dą się w naj­bliż­szych tygodniach. 

Spo­tka­nie z Mariu­szem Forec­kim z cyklu „Spo­tka­nia z fotografią”

Kurz. Mate­ria doku­men­tu.
Spo­tka­nie wokół ksią­żek fotograficznych.

17 listo­pa­da (pią­tek), godz. 18.00

Pro­wa­dze­nie: Joan­na Mielech

Mariusz Forec­ki (ur. 1962) doku­men­ta­li­sta i autor książek. Od wie­lu lat foto­gra­fu­je czło­wie­ka uwi­kła­ne­go w pro­ce­sy spo­łecz­no-poli­tycz­ne. Absol­went i dok­to­rant Insty­tu­tu Twór­czej Foto­gra­fii Uni­wer­sy­te­tu Śląskiego w cze­skiej Opa­wie, współzałożyciel Fun­da­cji PIX HOUSE. Spo­tka­nie orga­ni­zo­wa­ne wspól­nie z Jele­nio­gór­ską Szko­łą Fotografii.

Paweł Jarodz­ki. Why not?

Wer­ni­saż: 1 grud­nia (pią­tek), godz. 17:00

Sztu­ka Paw­ła Jarodz­kie­go była moc­no osa­dzo­na w jego teraź­niej­szo­ści. Mogła być odbi­ciem aktu­al­nych wyda­rzeń z pierw­szych stron gazet albo oso­bi­stych prze­my­śleń doty­czą­cych kon­dy­cji czło­wie­ka we
współ­cze­snym świe­cie. Pro­we­nien­cję jego języ­ka arty­stycz­ne­go moż­na wywieść ze sztu­ki uli­cy, graf­fi­ti oraz mura­li. Jarodz­ki był bez­po­śred­ni i komu­ni­ka­tyw­ny, sto­so­wał sza­blo­ny i odwo­ły­wał się do kul­tu­ry popu­lar­nej. Anna Mituś pisze, że „Paweł Jarodz­ki był przede wszyst­kim mala­rzem, twór­cą i kon­su­men­tem obra­zów”. Jako naj­waż­niej­sze cechy jego prac wymie­nia: „iko­nicz­ność; recy­kling cech for­mal­nych i sym­bo­licz­nych innych obra­zów; tan­det­ność i cechy sztu­ki niskiej, jako wyraz soli­dar­no­ści z kul­tu­rą osób nie­uprzy­wi­le­jo­wa­nych; wresz­cie poten­cjal­ny błąd, jako nośnik ujaw­nia­nia praw­dy – kie­dy ktoś
wyja­wia ją nie­chcą­cy, kła­miąc, lub z naiwności”.

Na wysta­wie w BWA zapre­zen­tu­je­my malar­stwo na płót­nie, pły­cie, tek­tu­rze i bla­sze, sza­blo­ny oraz obiek­ty. Będzie to wybór prac powsta­łych od lat 80. do koń­ca życia artysty.

Paweł Jarodz­ki (ur. 1958, zm. 2021) malarz, gra­fik, rysow­nik, autor komik­sów i pod­ręcz­ni­ków dla dzie­ci; zaj­mo­wał się też poezją i sztu­ką wideo. Był pro­fe­so­rem wro­cław­skiej ASP (kie­ro­wał Kate­drą Malar­stwa Archi­tek­to­nicz­ne­go i Mul­ti­me­diów) oraz kura­to­rem BWA Awan­gar­da. Był współ­za­ło­ży­cie­lem i lide­rem gru­py arty­stycz­nej LuXus (1983–1995) uzna­wa­nej przez kry­ty­ków za jed­no z naj­waż­niej­szych zja­wisk w sztu­ce pol­skiej prze­ło­mu lat 80. i 90.

Kura­tor­ki: Joan­na Mie­lech, Luiza Laskowska.

(źró­dło: Gale­ria BWA Jele­nia Góra)