Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pośred­nik pra­cy poszukiwany

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych poszu­ku­je pra­cow­ni­ków mery­to­rycz­nych do reali­za­cji pro­jek­tów pro­za­trud­nie­nio­wych. W ramach sta­no­wi­ska pośred­ni­ka pra­cy prze­wi­dzia­ne są nastę­pu­ją­ce obowiązki:

  • Reali­za­cja wspar­cia bene­fi­cjen­tów pro­jek­tu z zakre­su pośred­nic­twa pracy, 
  • Aktyw­ne poszu­ki­wa­nie ofert pra­cy dla beneficjentów, 
  • Wspar­cie ich w pro­ce­sie rekrutacji, 
  • Roz­mo­wy z poten­cjal­ny­mi pracodawcami, 
  • Udział w spo­tka­niach rekrutacyjnych,

Cze­go ocze­ku­je­my od kandydatów:

  • wykształ­ce­nie co naj­mniej średnie, 
  • co naj­mniej rocz­ne doświad­cze­nie zawodowe, 
  • co naj­mniej 3- mie­siecz­ne doświad­cze­nia w pra­cy bez­po­śred­niej z OzN 
  • wszel­kie nie­zbęd­ne upraw­nie­nia wyni­ka­ją­ce m.in. z prze­pi­sów usta­wy o pro­mo­cji zatrud­nie­nia i insty­tu­cjach ryn­ku pra­cy, dopusz­cza­ją­ce ją do świad­cze­nia usług zgod­nie z przy­ję­ty­mi stan­dar­da­mi reali­za­cji usług ryn­ku pracy.

Jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­ny naszą ofer­tą wyślij swo­je CV na adres mailo­wy: adrian@kson.pl