Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­sul­tan­ci info­li­nii iPFRON+ cze­ka­ją na Two­je pytania

Sys­tem iPFRON+ został stwo­rzo­ny, aby oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i ich bli­scy jesz­cze łatwiej mogli uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie. Jako PFRON doło­ży­li­śmy wszel­kich sta­rań, aby nowy sys­tem był przej­rzy­sty i funk­cjo­nal­ny. Pomo­gły nam w tym NGO, któ­re na eta­pie jego powsta­wa­nia prze­ka­zy­wa­ły nam swo­je pomy­sły i pro­po­zy­cje. By Wnio­sko­daw­ca miał jed­nak pomoc, uru­cho­mi­li­śmy dedy­ko­wa­ną info­li­nię.

Info­li­nia iPFRON+

Info­li­nia prze­zna­czo­na jest dla Wnio­sko­daw­ców Indy­wi­du­al­nych, Wnio­sko­daw­ców Insty­tu­cjo­nal­nych, Bene­fi­cjen­tów oraz Pra­cow­ni­ków Jed­no­stek Reali­zu­ją­cych. Dzia­ła od ponie­dział­ku do piąt­ku w
godzi­nach od 9:00 do 17:00 pod bez­płat­nym nume­rem tele­fo­nu 800 007 140. Kon­sul­tan­ci udzie­la­ją infor­ma­cji doty­czą­cych nawi­ga­cji w Sys­te­mie iPFRON+, wpro­wa­dza­nia danych do for­mu­la­rza wnio­sku i wypeł­nia­nia pól for­mu­la­rza w zakre­sie pod­sta­wo­wej wie­dzy mery­to­rycz­nej wyni­ka­ją­cej z prze­pi­sów pra­wa i ogól­nych ure­gu­lo­wań czy pro­ble­mów tech­nicz­nych w dzia­ła­niu apli­ka­cji.

Naj­częst­sze pyta­nia

Na razie do naj­czę­ściej zada­wa­nych pytań nale­żą mię­dzy inny­mi: jak zare­je­stro­wać się do sys­te­mu iPFRON+ i co moż­na w nim zro­bić? Co jest potrzeb­ne, by zło­żyć wnio­sek? Dla­cze­go trze­ba uzu­peł­nić pro­fil użyt­kow­ni­ka? Jak zło­żyć wnio­sek w imie­niu oso­by, któ­rej jest się opie­ku­nem? Nasi kon­sul­tan­ci odpo­wie­dzą na wszel­kie wąt­pli­wo­ści i pomo­gą w jak naj­szyb­szym zło­że­niu wnio­sku. Dofi­nan­so­wa­nie może uzy­skać oso­ba, któ­ra ma trwa­łą lub okre­so­wą trud­ność w komu­ni­ko­wa­niu się, czło­nek rodzi­ny takiej oso­by oraz oso­ba, któ­ra ma sta­ły lub bez­po­śred­ni kon­takt z taką oso­bą.

Zare­je­struj się już dziś w Sys­te­mie iPFRON+

Sys­tem iPfron+

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds