Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dorad­cy zawodowi

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych poszu­ku­je pra­cow­ni­ków mery­to­rycz­nych do pro­jek­tów pro­za­trud­nie­nio­wych. W ramach sta­no­wi­ska dorad­cy zawo­do­we­go prze­wi­dzia­ne są nastę­pu­ją­ce obowiązki:

  • Reali­za­cja indy­wi­du­al­nych spo­tkań z uczest­ni­ka­mi projektów, 
  • Ana­li­za poten­cja­łu i okre­śle­nie kie­run­ków roz­wo­ju uczest­ni­ków projektów, 
  • Okre­śle­nie mocnych/słabych stron, iden­ty­fi­ka­cja poten­cja­łu zawo­do­we­go wska­za­nie spo­so­bu reali­za­cji zdia­gno­zo­wa­nych celów zawo­do­wych uczest­ni­ków projektów, 
  • Ana­li­za dotych­cza­so­wej ścież­ki edu­ka­cyj­no-zawo­do­wej uczest­ni­ków projektów, 
  • Opra­co­wa­nie tre­ści indy­wi­du­al­nych pla­nów dzia­ła­nia uczest­ni­ków projektów, 
  • Nad­zór nad reali­za­cją zapla­no­wa­nych dzia­łań / opie­ka mery­to­rycz­na nad uczestnikiem,

Nasze ocze­ki­wa­nia wzglę­dem kandydatów:

  • Wykształ­ce­nie wyż­sze (psy­cho­lo­gicz­ne, w kie­run­ku psy­cho­lo­gii doradz­twa zawo­do­we­go albo podob­ne albo ukoń­czo­ne odpo­wied­nie stu­dia podyplomowe)/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne potwier­dza­ją­ce doświad­cze­nie zawodowe, 
  • Doświad­cze­nie w prze­pro­wa­dza­niu doradz­twa zawo­do­we­go wśród osób w szcze­gól­nie trud­nej sytu­acji na ryn­ku pracy/zagrożonych ubó­stwem lub wyklu­cze­niem spo­łecz­nym nie krót­sze niż rok, 
  • Dobra orga­ni­za­cja pra­cy własnej, 
  • Samo­dziel­ność w działaniu.

Jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­ny naszą ofer­tą wyślij swo­je CV na adres mailo­wy: adrian@kson.pl