Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Koor­dy­na­to­rzy regionalni

Poszu­ku­je­my kan­dy­da­tów na sta­no­wi­ska koor­dy­na­to­rów regio­nal­nych do pro­jek­tów reali­zo­wa­nych przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych. Do obo­wiąz­ków koor­dy­na­to­ra regio­nal­ne­go nale­żeć będzie:

 • nad­zo­ro­wa­nie pra­cy zespo­łów regio­nal­nych i zapew­nie­nie płyn­no­ści ich reali­za­cji zgod­nie z zało­że­nia­mi pro­jek­tu oraz z zapi­sa­mi umowy,
 • wspar­cie w moni­to­ro­wa­niu prze­bie­gu reali­za­cji projektu,
 • gro­ma­dze­nie, wery­fi­ka­cja i archi­wi­za­cja doku­men­ta­cji projektowej,
 • przy­go­to­wy­wa­nie wzo­rów doku­men­tów, zesta­wień, rapor­tów, zgod­nie z wyma­ga­nia­mi projektowymi,
 • czyn­ny udział w rekru­ta­cji uczestników,
 • pro­wa­dze­nie dzia­łań promocyjnych,
 • dba­nie o pra­wi­dło­wą reali­za­cję dzia­łań zgod­nie z harmonogramem,
 • czyn­ne uczest­nic­two w poszcze­gól­nych fazach reali­za­cji projektu,
 • ści­sła współ­pra­ca z kie­row­ni­kiem pro­jek­tu oraz biu­rem pro­jek­tu w zakre­sie jego realizacji,

Cze­go ocze­ku­je­my od kandydatów:

 • doświad­cze­nie w zarzą­dza­niu projektami,
 • wykształ­ce­nie wyższe,
 • umie­jęt­ność ana­li­zy doku­men­tów mery­to­rycz­nych, w tym doku­men­ta­cji finansowej,
 • zna­jo­mość obsłu­gi pakie­tu MS Offi­ce (Word, Excel, Power­Po­int) w stop­niu dobrym,
 • umie­jęt­ność pla­no­wa­nia i orga­ni­za­cji pra­cy; radze­nia sobie ze stresem,
 • umie­jęt­ność współ­pra­cy w zespo­le i dobrej komunikacji,
 • ter­mi­no­wość w reali­za­cji zadań.

Jeśli jesteś zain­te­re­so­wa­ny naszą ofer­tą wyślij swo­je CV na adres mailo­wy: adrian@kson.pl

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds