Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­sul­tan­ci info­li­nii iPFRON+ cze­ka­ją na Two­je pytania

Sys­tem iPFRON+ został stwo­rzo­ny, aby oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i
ich bli­scy jesz­cze łatwiej mogli uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie. Jako PFRON
doło­ży­li­śmy wszel­kich sta­rań, aby nowy sys­tem był przej­rzy­sty i
funk­cjo­nal­ny. Pomo­gły nam w tym NGO, któ­re na eta­pie jego powsta­wa­nia
prze­ka­zy­wa­ły nam swo­je pomy­sły i pro­po­zy­cje. By Wnio­sko­daw­ca miał
jed­nak pomoc, uru­cho­mi­li­śmy dedy­ko­wa­ną infolinię.

Info­li­nia iPFRON+

Info­li­nia prze­zna­czo­na jest dla Wnio­sko­daw­ców Indy­wi­du­al­nych,
Wnio­sko­daw­ców Insty­tu­cjo­nal­nych, Bene­fi­cjen­tów oraz Pra­cow­ni­ków
Jed­no­stek Reali­zu­ją­cych. Dzia­ła od ponie­dział­ku do piąt­ku w
godzi­nach od 9:00 do 17:00 pod bez­płat­nym nume­rem tele­fo­nu 800 007 140.
Kon­sul­tan­ci udzie­la­ją infor­ma­cji doty­czą­cych nawi­ga­cji w Sys­te­mie
iPFRON+, wpro­wa­dza­nia danych do for­mu­la­rza wnio­sku i wypeł­nia­nia pól
for­mu­la­rza w zakre­sie pod­sta­wo­wej wie­dzy mery­to­rycz­nej wyni­ka­ją­cej z
prze­pi­sów pra­wa i ogól­nych ure­gu­lo­wań czy pro­ble­mów tech­nicz­nych w
dzia­ła­niu aplikacji.

Naj­częst­sze pytania

Na razie do naj­czę­ściej zada­wa­nych pytań nale­żą mię­dzy inny­mi: jak
zare­je­stro­wać się do sys­te­mu iPFRON+ i co moż­na w nim zro­bić? Co
jest potrzeb­ne, by zło­żyć wnio­sek? Dla­cze­go trze­ba uzu­peł­nić pro­fil
użyt­kow­ni­ka? Jak zło­żyć wnio­sek w imie­niu oso­by, któ­rej jest się
opie­ku­nem? Nasi kon­sul­tan­ci odpo­wie­dzą na wszel­kie wąt­pli­wo­ści i
pomo­gą w jak naj­szyb­szym zło­że­niu wnio­sku. Dofi­nan­so­wa­nie może
uzy­skać oso­ba, któ­ra ma trwa­łą lub okre­so­wą trud­ność w
komu­ni­ko­wa­niu się, czło­nek rodzi­ny takiej oso­by oraz oso­ba, któ­ra ma
sta­ły lub bez­po­śred­ni kon­takt z taką osobą.

Zare­je­struj się już dziś w Sys­te­mie iPFRON+ [1]

Razem two­rzy­my lep­szą przy­szłość!
Pozdra­wia­my
Zespół iPFRON+

PS Jeśli ktoś woli inną for­mę komu­ni­ka­cji niż info­li­nia, może
prze­słać pyta­nia na adres skrzyn­ki pocz­to­wej:
ipfronplus_infolinia@pfron.org.pl. Kon­sul­tan­ci info­li­nii odpo­wia­da­ją na
nie w dni robo­cze, w godzi­nach 9:00–17:00.

 [1]
————————-

Info­li­nia reali­zo­wa­na jest w ramach pro­jek­tu “Uni­wer­sal­na plat­for­ma do
pro­jek­to­wa­nia i reali­za­cji pro­gra­mów wspar­cia ON wraz ze zin­te­gro­wa­nym
modu­łem ana­li­tycz­nym — Sys­tem iPFRON+” w ramach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go
Pol­ska Cyfro­wa 2014–2020, Oś Prio­ry­te­to­wa 2 “E‑administracja i otwar­ty
rząd”, Dzia­ła­nie 2.1 “Wyso­ka dostęp­ność i jakość e‑usług
publicz­nych”.
————————-

Infor­ma­cja wysła­na ze spi­su orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych spis.ngo.pl [2]
do: Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Jele­nia Góra na
zle­ce­nie Pań­stwo­we­go Fun­du­szu Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych.
Jeśli nie chcą Pań­stwo w przy­szło­ści otrzy­my­wać takich infor­ma­cji,
pro­si­my nas o tym poin­for­mo­wać w mailu zwrot­nym. Regu­la­min [3]

Links:
——
[1] https://ipfronplus.pfron.org.pl/
[2] https://spis.ngo.pl
[3] https://api.ngo.pl/media/get/109716

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds