Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SPO­TKA­NIE Z KARDIOLOGIEM

Witam ponow­nie! Spo­tka­nie, spo­tka­nie i po spo­tka­niu, któ­re było jak przy­pusz­czam bar­dzo cie­ka­we i owoc­ne dla bar­dzo wie­lu osób zgro­ma­dzo­nych w sie­dzi­bie KSON w Jele­niej Górze, rów­nież spo­ra gru­pa uczest­ni­czy­ła w trans­mi­sji na żywo w Szklar­skiej Porę­bie na PERONIE4. A że było cie­ka­we, świad­czą zada­wa­ne pyta­nia doty­czą­ce róż­nych scho­rzeń ser­co­wych. Pan dok­tor w spo­sób bar­dzo przy­stęp­ny opo­wia­dał zarów­no o cho­ro­bach ser­ca takich jak migo­ta­nie zasta­wek, zawał ser­ca, nie­wy­dol­ność ser­ca oraz o sprzę­cie jakim się dia­gno­zu­je pacjen­tów jak rów­nież o meto­dach ich lecze­nia (abla­cja kar­dio­wer­sja )nowej meto­dzie wsz­cze­pia­na zasta­wek meto­dą przez cew­ni­ko­wą bez roz­ci­na­nia klat­ki pier­sio­wej. Wspo­mniał o powsta­niu SIE­CI KAR­DIO­LO­GICZ­NEJ, któ­ra obej­mu­je pacjen­tów z zabu­rze­nia­mi ryt­mu ser­ca, wada­mi ser­ca. W prak­ty­ce mia­ło­by to pomóc pacjen­to­wi w szyb­szym dosta­niu się do spe­cja­li­sty za pośred­nic­twem leka­rza pierw­sze­go kon­tak­tu, pod warun­kiem, że mają oni pod­pi­sa­ny kon­trakt z SIE­CIA KARDIOLOGICZNĄ
Spo­tka­nie pro­wa­dzo­ne w bar­dzo sym­pa­tycz­nej atmos­fe­rze, po zakoń­cze­niu dr, otrzy­mał grom­kie bra­wa, oraz uzy­ska­li­śmy zapew­nie­nia ponow­ne­go spo­tka­nia po prze­rwie wakacyjnej.
 
 
 
Ryszard Buziuk
346141153 789773125827465 194886373611323445 n349062909 958609491786210 3298411459727657569 n349093842 259801106543078 2536895964154589214 n