Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 26.05–28.05.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Woje­wódz­kie Obcho­dy Dnia Strażaka

26 maja 2023 r. na Pla­cu Ratu­szo­wym odbę­dą się uro­czy­sto­ści
Woje­wódz­kich Obcho­dów Dnia Strażaka.

Uro­czy­ste wrę­cze­nie sztan­da­ru dla Komen­da Miej­ska Pań­stwo­wej Stra­ży
Pożar­nej w Jele­niej Górze

Uro­czy­sto­ści zosta­ną poprze­dzo­ne mszą świę­tą, któ­ra odbę­dzie
się o godzi­nie 10:15 w Koście­le pw. Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go
w Jele­niej Górze Kościół Łaski Jele­nia Góra

Po zakoń­cze­niu mszy odbę­dzie się prze­marsz pod­od­dzia­łów uli­ca­mi
mia­sta do miej­sca uroczystości

Ser­decz­nie zapra­sza­my miesz­kań­ców Mia­sto Jele­nia Góra i Powiat
Kar­ko­no­ski do uświet­nie­nia swo­ją obec­no­ścią nasze­go święta

[1]

„PIER­WIA­STEK Z MIŁO­ŚCI – WIE­CZÓR FRAN­CU­SKI” Sce­na ini­cja­tyw
aktor­skich– Premiera

Nawią­za­nie do poprzed­nie­go spek­ta­klu „Pier­wia­stek z miło­ści” w
reży­se­rii Mar­ci­na Sosnow­skie­go. Tym razem widzo­wie będą mie­li
oka­zję spę­dzić wie­czór przy muzy­ce fran­cu­skiej w kawiar­ni Teatru
im. Cypria­na Kami­la Nor­wi­da w Jele­niej Górze.

SCE­NA INI­CJA­TYW AKTORSKICH

Reży­ser: Mar­cin Sosnowski

Muzy­ka: pia­ni­no – Robert Wró­blew­ski, skrzyp­ce – Mar­ce­li­na
Wró­blew­ska

Wystę­pu­ją: Anna Ludwic­ka-Mania, Jacek Grondowy

[2]

15. Jele­nio­gór­ska Rowe­ro­wa Para­da Retro

Start: Plac Ratu­szo­wy godzi­na 11:00

Meta: Plac Piastowski

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na ‘kalendarz@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: ‘sekretariat@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>sekretariat@jeleniagora.pl

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds