Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapra­szam na kon­cer­ty sym­fo­nicz­ne w czerw­cu 2023 do Filharmonii

02.06.2023, GODZ. 19.00, Sala Kon­cer­to­wa im. Ste­fa­na Strahla

WYKO­NAW­CY:

Kata­rzy­na Pio­trow­ska – saksofon 

Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Dolnośląskiej

Aliak­san­dra Aku­lo­vich – dyrygent 

***

OBLI­CZA ROMANTYZMU

Kon­cert dyplo­mo­wy Aka­de­mii Muzycz­nej im. K. Lipiń­skie­go we Wrocławiu

Sta­ni­sław Moniusz­ko – Uwer­tu­ra do ope­ry Halka

Andre Waigne­in – Rap­so­dia na saksofon

Felix Men­dels­sohn-Bar­thol­dy – III Sym­fo­nia Szkoc­ka a‑moll op. 56

Cena bile­tu: 20 pln

16.06.2023, GODZ. 19.00, Sala Kon­cer­to­wa im. Ste­fa­na Strahla

WYKO­NAW­CY:

Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Dolnośląskiej 

Anto­ni Wit – dyrygent

***

MAESTRO I MISTRZO­WIE DŹWIĘKU

Witold Luto­sław­ski – IV Symfonia

Hec­tor Ber­lioz – Sym­fo­nia fan­ta­stycz­na Epi­zod z życia arty­sty op. 14

Cena bile­tu: 40 pln

23.06.2023, GODZ. 19.00, Sala Kon­cer­to­wa im. Ste­fa­na Strahla

WYKO­NAW­CY:

Clau­dio Boho­rqu­ez – wiolonczela

Oscar Boho­rqu­ez – skrzypce

Orkie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Dolnośląskiej 

Szy­mon Makow­ski – dyrygent

***

NA STY­KU EPOK 

ZAKOŃ­CZE­NIE 59. SEZO­NU ARTYSTYCZNEGO

Witold Luto­sław­ski – Mała suita

Johan­nes Brahms – Kon­cert podwój­ny a‑moll op. 102 na skrzyp­ce i wiolonczelę

Anto­nín Dvo­řák – IX Sym­fo­nia e‑moll Z Nowe­go Świa­ta op. 95

Cena bile­tu: 40 pln

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds