Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spo­tka­nie z Panią Elż­bie­tą Słojewską-Poznańską

Zgod­nie z zapo­wie­dzią w dniu 10.V.2023 z ini­cja­ty­wy CEZ VITA odby­ło się spo­tka­nie z Panią Elż­bie­tą Sło­jew­ską — Poznań­ską na temat “Cukrzy­cy”, któ­ra lek­ce­wa­żo­na a nie­le­czo­na pro­wa­dzi do kata­stro­fal­nych dla zdro­wia konsekwencji.
W Pol­sce według ofi­cjal­nych źró­deł na cukrzy­cę cho­ru­je ponad 2 mln osób a oko­ło 1 milio­na osób nie wie, że cho­ru­je. Prze­wi­du­je się, że w 2040 w na świe­cie na cukrzy­cę będzie cho­ro­wać 642 mln osób.
Czyn­ni­ka­mi, któ­re sprzy­ja­ją zacho­ro­wa­niu na cukrzy­cę, są: 
– złe nawy­ki żywie­nio­we,
– nad­mier­na oty­łość,
– nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze,
– zespół cushin­ga,
– zbyt mała ilość snu,
– wiek oraz płeć

Duża rolę w podat­no­ści na “cukrzy­cę”, odgry­wa płeć z nie­ko­rzy­ścią dla kobiet, ze wzglę­du na meta­bo­lizm i pro­ce­sy hor­mo­nal­ne zwią­za­ne z macie­rzyń­stwem z któ­rym wią­że się jed­na z odmian cukrzycy!
Nie­mniej istot­nym czyn­ni­kiem sprzy­ja­ją­cym wystą­pie­niu cukrzy­cy jest stres i nie­umie­jęt­ność jego roz­ła­do­wa­nia. 
Wśród pytań, poru­szo­no temat odchu­dza­nia, któ­re pro­wa­dzo­ne w spo­sób zbyt rady­kal­ny, zabu­rza funk­cjo­no­wa­nie orga­ni­zmu, czę­sto bar­dzo nega­tyw­nie wpły­wa­jąc na zdro­wie. War­to mieć świa­do­mość, że ludz­ki orga­nizm jest świet­nie skon­stru­owa­ny, zarzą­dza­ny dosko­na­łym bio­lo­gicz­nym samo napra­wial­nym kom­pu­te­rem, ale wystar­czy, że jeden ele­ment zosta­nie uszko­dzo­ny, cze­go może od razu nie widać i po pew­nym cza­sie, wszyst­ko zaczy­na się sypać !! Czę­sto napra­wia­ny nie to co trze­ba, pogar­sza­jąc swój stan zdro­wia. Jak dosko­na­ły jest mecha­nizm samo­re­gu­la­cji, Pani Elż­bie­ta przy­wo­ła­ła przy­kład — że zdro­wy czło­wiek jedząc słod­kie owo­ce, czy cia­sta, poziom cukru będzie miał zawsze pra­wi­dło­wy, bo auto­ma­tycz­nie, bez udzia­łu naszej świa­do­mo­ści, trzust­ka poda odpo­wied­nią ilość insu­li­ny. Przy cukrzy­cy musi­my to już regu­lo­wać sami, co już nie jest takie pro­ste i wyma­ga ogrom­nej samo­dy­scy­pli­ny, a z nią na ogół jeste­śmy na bakier.…
Powi­kła­nia cukrzy­co­we, kla­sy­fi­ko­wa­ne są jako ostre i prze­wle­kłe…, jak
– kwa­śni­ca keto­no­wa, 
– kwa­śni­ca mle­cza­no­wa, 
– zespół hiper­gli­ke­mii ‑hiper­smo­lar­ny,
– sto­pa cukrzy­co­wa, któ­ra jest w Pol­sce szcze­gól­nym pro­ble­mem pro­wa­dzą­cym do amputacji.
I na zakoń­cze­nie spo­tka­nia, Pani Elż­bie­ta zachę­ci­ła uczest­ni­ków do prze­glą­du “sta­nu zdro­wia” naszych stóp, by wyeli­mi­no­wać zagro­że­nie nie­ko­rzyst­nych zmian.
Opra­co­wa­nie LESZEK PIECZYŃSKI

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds