Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zgo­rze­lec­kie Ama­zon­ki z pro­fi­lak­ty­ką w KSON

  O tym jak waż­na jest pro­fi­lak­ty­ka raka nie pozwa­la nam zapo­mnieć Sto­wa­rzy­sze­nie Ama­zo­nek i osób z cho­ro­bą nowo­two­ro­wą w Zgo­rzel­cu. Jako jed­na z Ama­zo­nek, wraz z kole­żan­ka­mi i pre­ze­sem Sto­wa­rzy­sze­nia, przy­je­cha­li­śmy w kwiet­niu do Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze by pro­mo­wać pro­fi­lak­ty­kę raka pier­si oraz raka jąder i pro­sta­ty. Nasze przy­by­cie roz­po­czę­ło się od audy­cji w inter­ne­to­wym radiu KSON gdzie Pre­zes Roman Wisiec­ki i zastęp­ca pre­ze­sa Doro­ta Gru­chal­ska, opo­wia­da­li o pro­fi­lak­ty­ce, swo­ich histo­riach  oraz o tym, z czym przy­je­cha­li­śmy, czy­li z fan­to­ma­mi pier­si dam­skiej o róż­nej wiel­ko­ści i gęsto­ści, fan­to­mem pier­si męskiej, fan­to­mem jąder oraz pro­sta­ty. Po udzie­lo­nym wywia­dzie w radiu , roz­po­czę­li­śmy swo­je wykła­dy w sali z przy­by­ły­mi gość­mi. Moż­na było się z nami połą­czyć i uczest­ni­czyć w spo­tka­niu przez Inter­net przez plat­for­mę ZOOM, gdzie rów­nież przy­by­li goście towa­rzy­szy­li nam w spotkaniu.

    Wykład jak­że waż­ny o pro­fi­lak­ty­ce raka. Jed­nym z głów­nych celów Ama­zo­nek jest sze­rze­nie wła­śnie tej pro­fi­lak­ty­ki. Rak pier­si jest naj­częst­szym nowo­two­rem kobiet. Każ­de­go roku nową dia­gno­zę sły­szy ponad 20tyś Polek. Sta­ty­sty­ki mówią, że nawet co 8. kobie­ta w cią­gu swo­je­go życia zacho­ru­je na raka pier­si. Jak w każ­dym nowo­two­rze, nie­zwy­kle waż­ne jest wcze­sne wykry­cie cho­ro­by, bo to prze­kła­da się na moż­li­wość wyle­cze­nia, a nawet zasto­so­wa­nia mniej agre­syw­nych metod lecze­nia. Zapre­zen­to­wa­li­śmy kil­ka fil­mi­ków o tym jak roz­po­znać nie­po­ko­ją­ce obja­wy, o tym czym jest mam­mo­gra­fia i usg i kie­dy je wyko­ny­wać , o samo­ba­da­niu pier­si a tak­że o pro­fi­lak­ty­ce raka pro­sta­ty i jąder, jak same­mu się badać i do jakie­go leka­rza się udać w razie nie­po­ko­ją­cych obja­wów. Zapre­zen­to­wa­łam jak pra­wi­dło­wo wyko­nać samo­ba­da­nie pier­si i węzłów chłon­nych a pre­zes na fan­to­mach poka­zał jak badać pierś męską, ponie­waż męż­czyź­ni rów­nież cho­ru­ją na raka pier­si. Jest to ok 3% w sto­sun­ku do kobiet, oraz jak wyko­nać samo­ba­da­nie jąder, jak­że waż­ne, ponie­waż ten rak doty­ka już mło­de oso­by. Sta­ty­sty­ki wyka­zu­ją, że wystę­pu­je pomię­dzy 16tym a 35tym rokiem życia  Pamię­taj­my o raku  pro­sta­ty, któ­ry jest naj­częst­szym na świe­cie nowo­two­rem zło­śli­wym wystę­pu­ją­cym u męż­czyzn. Uświa­da­miaj­my naszych Maczo, któ­rzy nie­ste­ty boją się, wsty­dzą  lub nie chcą cho­dzić do leka­rza, że pro­ste bada­nie PSA z krwi, wyko­na­ne raz w roku, może ura­to­wać im życie.  Mia­łam moż­li­wość opo­wie­dzieć krót­ko o swo­jej histo­rii z rakiem. Gdyż sama jako 31 lat­ka zacho­ro­wa­łam na raka zło­śli­we­go obu pier­si. W moim przy­pad­ku bada­nia gene­tycz­ne wyka­za­ły muta­cję genu BRCA1, gdzie nosi­cie­le tego genu są bar­dziej nara­że­ni na zacho­ro­wa­nie i u kobiet jest to aż 80% ryzy­ka zacho­ro­wa­nia na raka pier­si. Dzię­ki bada­niom usg co 6 mie­się­cy oraz samo­ba­da­niu w domu, jed­ne­go guza wyczu­łam sama, dru­gi odkry­ty został pod­czas usg. Szyb­kie wykry­cie tych zmian pozwo­li­ło mi na cał­ko­wi­te wyle­cze­nie raka.  Dla­te­go wła­śnie pro­fi­lak­ty­ka jest tak waż­na, ponie­waż wcze­sne wykry­cie ratu­je życie.

   Nasi goście dosta­li od nas pły­ty relak­sa­cyj­ne z wizu­ali­za­cją oraz ulot­ki o samo­ba­da­niu, mogli zada­wać nam pyta­nia, mie­li do dys­po­zy­cji fan­to­my jak już wcze­śniej pisa­łam, na któ­rych uczy­li się popraw­ne­go bada­nia  pier­si, jąder i pro­sta­ty. Myślę że zosta­li obda­ro­wa­ni przez nas cie­ka­wą wie­dzą oraz naszy­mi histo­ria­mi, bo prze­cież jeste­śmy żywy­mi przy­kła­da­mi na to, że z rakiem czy u kobiet czy u męż­czyzn da się wygrać . Nasze Sto­wa­rzy­sze­nie Ama­zo­nek i osób z cho­ro­bą nowo­two­ro­wą w Zgo­rzel­cu, pla­nu­je dal­sze wyjaz­dy o tema­ty­ce pro­fi­lak­ty­ki raka. W kwiet­niu zawi­ta­my jesz­cze w Szklar­skiej Porębie.

Pamię­taj­my – badaj­my się .

WCZE­SNE WYKRY­CIE, RATU­JE ŻYCIE.

Kata­rzy­na Anders