Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Par­king przy szpi­ta­lu WCSKJ

Być może będzie lepiej!!!!!
Par­king!
Dzi­siaj odby­ły się roz­mo­wy z Dyrek­cją Szpi­ta­la jele­nio­gór­skie­go na temat libe­ra­li­za­cji opłat za korzy­sta­nie osób nie­peł­no­spraw­nych z par­kin­gu przy­szpi­tal­ne­go. Usta­lo­no, że ist­nie­je moż­li­wość wpro­wa­dze­nia abo­na­men­tu ulgo­we­go dla nie­peł­no­spraw­nych, war­to­ści 30 zł za mie­siąc, tj
rów­no­war­tość 10 godzin posto­ju auta na par­kin­gu. Po dru­gie, zosta­nie pod­ję­ta ini­cja­ty­wa insta­la­cji przed szla­ba­nem dodat­ko­we­go par­kin­gu dla oko­ło 10 samo­cho­dów osób nie­peł­no­spraw­nych, któ­re będą wyko­rzy­sty­wa­ne w nie­od­płat­nie na pod­sta­wie kart par­kin­go­wych . Wresz­cie podej­mo­wa­ne będą roz­mo­wy z ope­ra­to­rem par­kin­gu w spra­wie obni­że­nia staw­ki dla osób nie­peł­no­spraw­nych. W spo­tka­niu, oprócz Dyrek­tor­ki Szpi­ta­la Syl­wii Modrzyk, uczest­ni­czy­li rów­nież Marek Obrębalski,
Wice­prze­wod­ni­czą­cy Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go i Prze­wod­ni­czą­cy Spo­łecz­nej Rady Szpi­ta­la oraz piszą­cy te sło­wa, Sta­ni­sław Schu­bert, Spo­łecz­ny Rzecz­nik Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Pacjen­tów Zie­mi Jele­nio­gór­skiej. Wię­cej o tym spo­tka­niu usły­szy­cie w Radio KSON i prze­czy­ta­cie naszych mediach.
  
 
Sta­ni­sław Schubert