Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Par­king przy szpi­ta­lu jele­nio­gór­skim – opła­ty dla aut niepełnosprawnych??

Do grud­nia 2020 roku wszy­scy mobil­ni pacjen­ci szpi­ta­la posia­da­ją­cy waż­ną Unij­ną Kar­tę Par­kin­go­wą dla osób nie­peł­no­spraw­nych mogli się cie­szyć z niskich opłat par­kin­go­wych, a wszyst­ko dzię­ki poro­zu­mie­niu stron zawar­te­go pomię­dzy Kar­ko­no­skim Sej­mi­kiem Osób Nie­peł­no­spraw­nych, a ówcze­snym  dyrek­to­rem Woje­wódz­kie­go  Cen­trum Szpi­tal­ne­go  Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej Sta­ni­sła­wem Woź­nia­kiem. Opła­ta par­kin­go­wa za postój dla uprzy­wi­le­jo­wa­nych aut osób nie­peł­no­spraw­nych  wyno­si­ła wów­czas 1,00 zł i była nie­nor­mo­wa­na limi­tem czasowym.

Od 2021 roku par­king przy­szpi­tal­ny wydzier­ża­wio­no spe­cja­li­stycz­nej fir­mie z  Pozna­nia  „Gre­en Par­king”. Od tego cza­su znacz­nie na nie­ko­rzyść pacjen­tów korzy­sta­ją­cych z dotych­cza­so­wych przy­wi­le­jów posia­da­ją­cych za szy­bą swo­je­go pojaz­du nie­bie­ską kar­tę  stwier­dza­ją­cą  znacz­ne ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści samo­dziel­ne­go poru­sza­nia się, wzro­sły opła­ty za pozo­sta­wia­nie auta na par­kin­gu pod­czas korzy­sta­nia z wizyt ambu­la­to­ryj­nych. Cena za pozo­sta­wie­nie każ­de­go bez wyjąt­ku auta jest nie­by­wa­le wyso­ka: 3,00 zł za każ­dą godzi­nę postoju!

Sta­ni­sław Schu­bert jako Spo­łecz­ny Rzecz­nik Osób Nie­peł­no­spraw­nych i Pacjen­tów Zie­mii Jele­nio­gór­skiej wraz z Mar­kiem Obrę­bal­skim – Wice­prze­wod­ni­czą­cy Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go i Prze­wod­ni­czą­cy Spo­łecz­nej Rady Woje­wódz­kie­go  Cen­trum Szpi­tal­ne­go  Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej pod­ję­li  inter­wen­cję w wyni­ku któ­rej doszło do spo­tka­nia z Dyrek­tor Szpi­ta­la Syl­wią Modrzyk.

Przy­ję­to nastę­pu­ją­ce ustalenia:

1/ Pomi­mo zawar­tej sztyw­nej umo­wy z dzier­żaw­cą  par­kin­gu nie prze­wi­du­ją­cej moż­li­wo­ści zmian – będą podej­mo­wa­ne przez dyrek­cję  szpi­ta­la pró­by, wywo­łu­ją­ce odruch spo­łecz­ne­go oddzia­ły­wa­nia tego przed­się­bior­cy, któ­ry powi­nien liczyć się z zasob­no­ścią i nieść pomoc dla spo­łecz­no­ści korzy­sta­ją­cych z usług szpitala.

2/ Roz­wa­ża­no wpro­wa­dze­nie abo­na­men­tu dla osób zain­te­re­so­wa­nych zabie­ga­mi ambu­la­to­ryj­ny­mi lub poby­tem w szpi­ta­lu w przy­stęp­nych warun­kach finan­so­wych w wyso­ko­ści 30,00 zł/ mie­sięcz­nie, co daje rów­no­war­tość 10-cio krot­ne­go posto­ju samo­cho­du na par­kin­gu przy pono­sze­niu peł­nej odpłatności.

3/  Wspól­nie z prze­wod­ni­czą­cym Mar­kiem Obrę­bal­skim – człon­kiem komi­te­tu ste­ru­ją­ce­go fun­du­sza­mi Euro­pej­ski­mi w Samo­rzą­dzie Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go będą poszu­ki­wa­ne meto­dy na zor­ga­ni­zo­wa­nie oddziel­ne­go par­kin­gu na 10 miejsc posto­jo­wych  tzw. ”nie­bie­skich kopert” – o odpo­wied­nich wymia­rach i ozna­ko­wa­niu, dzię­ki któ­rym oso­ba nie­peł­no­spraw­na lub ta, któ­ra ją prze­wo­zi, będzie mogła zapar­ko­wać samo­chód na spe­cjal­nie wyzna­czo­nym do tego stanowisku.

 

W jakim cza­sie będą reali­zo­wa­ne ustalenia?

- dla przed­się­wzięć, któ­re nie wyma­ga­ją nakła­dów inwe­sty­cyj­nych, dzia­ła­nia będą pod­ję­te od razu w kon­glo­me­ra­cie współ­pra­cy pomię­dzy prze­wod­ni­czą­cym spo­łecz­nej rady szpi­ta­la Mar­kiem Obrę­bal­skim, dyrek­cją szpi­ta­la i KSONem.

- Część inwe­sty­cyj­na tych zmian może nastą­pić naj­wcze­śniej na wio­snę 2024 roku

Takie roz­wią­za­nie daje się być naj­ko­rzyst­niej­szym na chwi­le obec­ną, albo­wiem wizy­ta oso­by nie­peł­no­spraw­nej przy zało­że­niu 10-cio dnio­we­go poby­tu ambu­la­to­ryj­ne­go wywo­łu­je koszt par­kin­go­wy w wyso­ko­ści ponad 100,00 zł, co jest wyraź­nym utrud­nie­niem dostę­pu spo­łe­czeń­stwa do usług medycznych.

Wszy­scy uczest­ni­cy spo­tka­nia z opty­mi­zmem pode­szli do przy­ję­tych roz­wią­zań, a wkrót­ce poin­for­mu­je­my Pań­stwa o efektach.