Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dostęp­ność na ryn­ku pra­cy – istot­ny aspekt życia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi — zapro­sze­nie na obra­dy okrą­głe­go sto­łu „Szan­se. Dostęp­ność. Part­ner­stwo. Oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią na ryn­ku pracy”

18 maja obcho­dzo­ny jest Świa­to­wy Dzień Wie­dzy o Dostęp­no­ści (ang. Glo­bal Acces­si­bi­li­ty Awa­re­ness Day — GAAD), któ­re­go celem jest przy­bli­że­nie pro­ble­mu dostęp­no­ści cyfro­wej i potrze­by inte­gra­cji ponad miliar­da osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na całym świe­cie. W tym dniu, Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych (KSON), para­so­lo­wa orga­ni­za­cja pożyt­ku publicz­ne­go, któ­ra dzia­ła na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych nie­prze­rwa­nie od ponad 20 lat, pra­gnie zwró­cić uwa­gę na waż­ny aspekt dostęp­no­ści — sytu­ację osób nie­peł­no­spraw­nych na ryn­ku pra­cy. Nie­ste­ty pod wzglę­dem wskaź­ni­ka bier­no­ści zawo­do­wej osób nie­peł­no­spraw­nych Pol­ska pla­su­je się na 5 miej­scu w Euro­pie, a wskaź­nikzatrud­nie­nia OzN wyno­si tyl­ko ok. 16%1 i nie zmie­nia się zna­czą­co od lat.

W tym kon­tek­ście, aby real­nie popra­wić los osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, nie­zmier­nie waż­na jest współ­pra­ca mię­dzy­śro­do­wi­sko­wa orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, samo­rzą­dów, insty­tu­cji publicz­nych i przed­się­bior­ców. Dla­te­go wła­śnie z ini­cja­ty­wy KSON oraz CSI Pro­jek­ty już 21 czerw­ca odbę­dą się obra­dy okrą­głe­go sto­łu Szan­se. Dostęp­ność. Part­ner­stwo. Oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią na ryn­ku pra­cy – okrą­gły stół z oka­zji Dnia Przed­się­bior­czo­ści”. Wyda­rze­nie objął patro­na­tem hono­ro­wym Peł­no­moc­nik Rzą­du ds. Osób Nie­peł­no­spraw­nych oraz Rzecz­nik Małych i Śred­nich Przed­się­biorstw. Part­ne­ra­mi spo­tka­nia są: Zwią­zek Przed­się­bior­ców i Pra­co­daw­ców, War­szaw­ska Izba Gospo­dar­czą oraz Pol­sko-Ukra­iń­ska Izba Gospodarcza.

 

Nad­rzęd­nym celem spo­tka­nia z oka­zji Dnia Przed­się­bior­czo­ści, w któ­rym udział wezmą przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji i insty­tu­cji wspie­ra­ją­cych oso­by nie­peł­no­spraw­ne oraz śro­do­wi­ska przed­się­bior­ców jest poka­za­nie sze­ro­kich moż­li­wo­ści i per­spek­tyw zatrud­nie­nia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, zarów­no rucho­wą jak i inte­lek­tu­al­ną w obec­nych realiach gospo­dar­czych i uwa­run­ko­wa­niach praw­no-spo­łecz­nych. Będzie to tak­że oka­zja do wypra­co­wa­nia for­mu­ły sta­łej współ­pra­cy śro­do­wi­ska osób nie­peł­no­spraw­nych z orga­ni­za­cja­mi pra­co­daw­ców oraz pod­pi­sa­nia poro­zu­mie­nia pozwa­la­ją­ce­go na sku­tecz­ne, wspól­nie pro­wa­dzo­ne dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne, szko­le­nio­we oraz infor­ma­cyj­ne, sprzy­ja­ją­ce two­rze­niu nowych sta­no­wisk pra­cy i roz­wo­ju zawo­do­we­go osób nie­peł­no­spraw­nych w Polsce.

Jak KSON wspie­ra akty­wi­za­cje osób nie­peł­no­spraw­nych? Poznaj trwa­ją­ce projekty

Sto­wa­rzy­sze­nie pro­wa­dzi spo­łecz­ną agen­cję zatrud­nie­nia i infor­ma­cję dla osób nie­peł­no­spraw­nych o dzia­łal­no­ści urzę­dów i insty­tu­cji admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej. Ponad­to  wnio­sku­je o usu­wa­nie barier archi­tek­to­nicz­nych i spo­łecz­nych, inter­we­niu­je w szcze­gól­nych przy­pad­kach doty­czą­cych indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych pro­ble­mów inwa­li­dów. Ini­cju­je tak­że i współ­or­ga­ni­zu­je impre­zy spor­to­we, kul­tu­ral­ne i tury­stycz­ne o cha­rak­te­rze inte­gra­cyj­nym, wspie­ra­ją­cych aktyw­ność osób nie­peł­no­spraw­nych w tych dziedzinach.

  • ONi w pra­cy — pro­gram wspar­cia zawo­do­we­go dla osób z niepełnosprawnością

ONi w pra­cy to pro­jekt, któ­re­go celem jest pomoc w zna­le­zie­niu zatrud­nie­nia oraz popra­wie­nia sytu­acji zawo­do­wej osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Uczest­nic­two w pro­gra­mie zwięk­sza szan­sę na ryn­ku pra­cy, poma­ga zbu­do­wać nie­za­leż­ność i sta­bi­li­za­cję finan­so­wą oraz prze­ciw­dzia­ła wyklu­cze­niu społecznemu.

Do udzia­łu w pro­jek­cie mogą przy­stą­pić oso­by nie­pra­cu­ją­ce, któ­re chcą roz­po­cząć pra­cę zarob­ko­wą oraz oso­by pra­cu­ją­ce, któ­re chcą popra­wić swo­ją sytu­ację zawo­do­wą. Do udzia­łu w pro­gra­mie mogą zgło­sić się tak­że oso­by, któ­re wcze­śniej korzy­sta­ły już ze wspar­cia ini­cja­tyw dzia­ła­ją­cych na rzecz zwięk­sze­nia szans na ryn­ku pra­cy i prze­ciw­dzia­ła­nia wyklu­cze­niu spo­łecz­ne­mu osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Do pro­gra­mu może zgło­sić się każ­da oso­ba, któ­ra ukoń­czy­ła 18 lat i posia­da orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści. Z pomo­cy mogą sko­rzy­stać oso­by nie­za­trud­nio­ne, któ­re chcą roz­po­cząć budo­wa­nie karie­ry oraz oso­by aktyw­ne zawo­do­wo, któ­re chcą popra­wić swo­ją sytu­ację. Oso­by ze znacz­nym lub umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści, nie­peł­no­spraw­no­ścią sprzę­żo­ną, inte­lek­tu­al­ną, cho­ro­bą psy­chicz­ną, epi­lep­sją lub cał­ko­wi­tym zabu­rze­niem roz­wo­jo­wym zali­czo­ną do lek­kie­go stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści będą sta­no­wić nie mniej niż 30% wszyst­kich uczestników.

Uczest­nik pro­jek­tu zyska moż­li­wość korzy­sta­nia z naszej bazy edu­ka­cyj­nej oraz doświad­cze­nia i wie­dzy naszych dorad­ców. Dla każ­dej oso­by bio­rą­cej udział w pro­jek­cie zosta­nie opra­co­wa­ny Indy­wi­du­al­ny Plan Dzia­ła­nia przed­sta­wia­ją­cy pre­dys­po­zy­cje oraz moż­li­we ścież­ki karie­ry uczestnika. 

  • Zatrud­niO­Ny+

Pro­jekt “Zatrud­niO­Ny+” ma na celu wpro­wa­dze­nie osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi na otwar­ty rynek pra­cy bez wyko­rzy­sta­nia meto­dy zatrud­nie­nia wspo­ma­ga­ne­go zgod­nie z wyty­czo­ną w ramach pro­jek­tu ścież­ką zawo­do­wą. Pro­jekt obej­mu­je dzia­ła­nia­mi 412 osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, a jego reali­za­cja zapla­no­wa­na jest w okre­sie 02.2023 — 03.2026. Pod­czas I okre­su wspar­ciem obję­tych zosta­nie 112 osób, nato­miast w II i III po 150 osób. Celem pro­jek­tu jest akty­wi­za­cja zawo­do­wa poprzez kom­plek­so­we przy­go­to­wa­nie do pra­cy, zgod­nie z zapla­no­wa­nym w ramach pro­jek­tu Indy­wi­du­al­nym Pla­nem Dzia­ła­nia. Cel ten zosta­nie osią­gnię­ty poprzez udział OzN w cyklu dzia­łań dorad­czych, szko­le­nio­wych oraz sta­żach zawo­do­wych. Głów­nym zało­że­niem pro­jek­tu jest dopro­wa­dze­nie do zatrud­nie­nia mini­mum 36% uczest­ni­ków, tj. 149 uczest­ni­ków do zatrud­nie­nia. W ramach pro­jek­tu dla każ­de­go uczest­ni­ka opra­co­wa­ny zosta­nie Indy­wi­du­al­ny Plan Dzia­ła­nia (IPD), poprze­dzo­ny wni­kli­wą iden­ty­fi­ka­cją potrzeb i aspi­ra­cji bene­fi­cjen­tów oraz ich moż­li­wo­ści i predyspozycji

W ramach pro­jek­tu reali­zo­wa­ne jest wie­lo­eta­po­we wspar­cie, któ­re­go wymier­nym efek­tem będzie pod­nie­sie­nie kwa­li­fi­ka­cji i kom­pe­ten­cji pra­cow­ni­ków w spo­sób speł­nia­ją­cy ocze­ki­wa­nia i potrze­by poten­cjal­ne­go pra­co­daw­cy, zgod­ny z pre­dys­po­zy­cja­mi i moż­li­wo­ścia­mi uczest­ni­ka. Wspar­cie roz­po­czy­na się od opra­co­wa­nia indy­wi­du­al­ne­go pla­nu dzia­ła­nia w celu zdia­gno­zo­wa­nia potrzeb uczest­ni­ka, iden­ty­fi­ka­cji jego zaso­bów i defi­cy­tów oraz opra­co­wa­nia kon­kret­nych i zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych wytycz­nych doty­czą­cych dzia­łań, któ­re będą reali­zo­wa­ne  
w kolej­nych eta­pach pro­jek­tu. W ramach wspar­cia uczest­nik pro­jek­tu korzy­sta z indy­wi­du­al­ne­go coachin­gu, któ­re­go celem jest pod­nie­sie­nie pozio­mu jego aktyw­no­ści zawo­do­wej i zdol­no­ści do jego zatrud­nie­nia. W trak­cie trwa­nia pro­jek­tu uczest­nik otrzy­mu­je rów­nież wspar­cie pośred­ni­ka pra­cy, któ­re­go zada­niem jest wyszu­ka­nie odpo­wied­nie­go dla uczest­ni­ka miej­sca sta­żo­we­go lub miej­sca zatrud­nie­nia. Zwień­cze­niem pro­ce­su pod­no­sze­nia kom­pe­ten­cji i kwa­li­fi­ka­cji uczest­ni­ków pro­jek­tu jest udział w inten­syw­nych warsz­ta­tach akty­wi­zu­ją­co-inte­gra­cyj­nych. Warsz­ta­ty sta­no­wią wyjąt­ko­we doświad­cze­nie dla osób nie­peł­no­spraw­nych, pra­gną­cych zwięk­szyć swo­je moż­li­wo­ści zatrud­nie­nia i zaist­nie­nia na ryn­ku pra­cy. W trak­cie warsz­ta­tów uczest­ni­cy zdo­bę­dą wie­dzę i umie­jęt­no­ści w róż­nych dzie­dzi­nach, któ­re są pożą­da­ne przez pra­co­daw­ców (np. kom­pe­ten­cje cyfro­we). Wszyst­ko to w atmos­fe­rze wza­jem­ne­go wspar­cia, zro­zu­mie­nia i inte­gra­cji. Warsz­ta­ty uzu­peł­nio­ne są o dodat­ko­we szko­le­nia dla uczest­ni­ków, któ­re roz­wi­ną ich kom­pe­ten­cje w obsza­rach i zakre­sie pożą­da­nym przez pracodawców. 

 

  • Włą­czam ON!

Celem pro­jek­tu jest wspar­cie osób znaj­du­ją­cych się w naj­trud­niej­szej sytu­acji na ryn­ku pra­cy. Efek­tem koń­co­wym wspar­cia udzie­la­ne­go uczest­ni­kom pro­jek­tu jest ich wej­ście na rynek pra­cy. Cel ten zosta­nie osią­gnię­ty poprzez indy­wi­du­al­ne i kom­plek­so­we wspar­cie akty­wi­za­cyj­ne osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Pro­jekt obej­mu­je dzia­ła­nia­mi 300 osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, a jego reali­za­cja zapla­no­wa­na jest do 03.2024 roku. Wymier­nym efek­tem reali­za­cji pro­jek­tu ma być dopro­wa­dze­nie do zatrud­nie­nia co naj­mniej 108 osób (min. 36%) w cią­gu dwóch lat trwa­nia pro­jek­tu. Włą­czam ON! jest pro­jek­tem o zasię­gu ogólnokrajowym.

Bene­fi­cjen­ta­mi pro­jek­tu jest 300 osób w wie­ku powy­żej 18 roku życia, czy­li w okre­sie aktyw­no­ści zawo­do­wej. Uczest­ni­cy to oso­by posia­da­ją­ce orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści w stop­niu lek­kim (20%), umiar­ko­wa­nym lub znacz­nym oraz oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią sprzę­żo­ną, inte­lek­tu­al­ną, cało­ścio­wy­mi zabu­rze­nia­mi roz­wo­jo­wy­mi czy dłu­go­trwa­łą, chro­nicz­ną nie­peł­no­spraw­no­ścią o cha­rak­te­rze psy­chicz­nym w przy­pad­ku zali­cze­nia ich do lek­kie­go stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści (80%). Uczest­ni­cy pro­jek­tu to oso­by, któ­re mają trud­no­ści z akty­wi­za­cją zawo­do­wą ze wzglę­du na nie­do­sto­so­wa­nie kom­pe­ten­cji i kwa­li­fi­ka­cji do rze­czy­wi­stych potrzeb pra­co­daw­ców oraz spo­łecz­ne ste­reo­ty­py i nega­tyw­ne postrze­ga­nie osób nie­peł­no­spraw­nych jako nie­sa­mo­dziel­nych pracowników.

Poprzez wspar­cie reali­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu uczest­ni­cy pod­no­szą swo­je kom­pe­ten­cje i kwa­li­fi­ka­cje tak, aby speł­nia­ły one ocze­ki­wa­nia ryn­ku pracy

  • „ABSOL­WENT – nasta­wiO­Ny na pracę!”

Pro­jekt zakła­da zwięk­sze­nie zatrud­nie­nia osób nie­peł­no­spraw­nych — wej­ście osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią (OzN) posia­da­ją­cych wyż­sze wykształ­ce­nie na rynek pra­cy. Cel zosta­nie zre­ali­zo­wa­ny poprzez akty­wi­za­cję 100 OzN. Celem pro­jek­tu jest udzie­la­nie stu­den­tom i absol­wen­tom szkół wyż­szych wszech­stron­nej i pro­fe­sjo­nal­nej pomo­cy w wej­ściu na rynek pra­cy poprzez zapla­no­wa­nie i wdro­że­nie indy­wi­du­al­nej ścież­ki karie­ry zawo­do­wej oraz pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych. Zało­że­niem jest dopro­wa­dze­nie uczest­ni­ków do zatrud­nie­nia — mini­mum 30% oraz osią­gnię­cie trwa­łych rezul­ta­tów poprzez utrzy­ma­nie zatrud­nie­nia przez okres co naj­mniej 6 mie­się­cy przez absol­wen­tów – mini­mum 20%. Indy­wi­du­al­ne i kom­plek­so­we wspar­cie akty­wi­za­cyj­ne będzie dla OzN szan­są na pozy­ska­nie sta­bil­ne­go zatrud­nie­nia, a dla pra­co­daw­ców — na pozy­ska­nie pra­cow­ni­ków, zwłasz­cza w obsza­rach defi­cy­to­wych. KSON zre­ali­zo­wał dotych­czas 2 edy­cje Pilo­ta­żo­we­go Pro­gra­mu „Absol­went”. W bie­żą­cym eta­pie reali­za­cji pro­jek­tu KSON nawią­zał współ­pra­cę z uczel­nia­mi wyż­szy­mi, tj. Col­le­gium Civi­tas w War­sza­wie, Uczel­ni Nauk Spo­łecz­nych w Łodzi w celu moż­li­wo­ści udzie­le­nia wspar­cia bene­fi­cjen­tom z gru­py doce­lo­wej. Uczel­nie wyż­sze, z któ­ry­mi nawią­za­no współ­pra­cę, to insty­tu­cje, któ­re od lat podej­mu­ją dzia­ła­nia wspie­ra­ją­ce stu­den­tów z nie­peł­no­spraw­no­ścią. Wnio­sko­daw­ca zakła­da współ­pra­cę z wymie­nio­ny­mi uczel­nia­mi w zakre­sie pro­mo­cji i rekrutacji.

  • Poko­naj­my bier­ność: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z niepełnosprawnościami

Celem pro­jek­tu „Poko­naj­my bier­ność: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią” jest pro­wa­dze­nie zin­te­gro­wa­nych dzia­łań na rzecz wej­ścia osób nie­peł­no­spraw­nych na rynek pra­cy poprzez wyko­rzy­sta­nie meto­dy zatrud­nie­nia wspo­ma­ga­ne­go. Głów­nym zało­że­niem pro­jek­tu jest akty­wi­za­cja zawo­do­wa 30% uczest­ni­ków poprzez kom­plek­so­we przy­go­to­wa­nie do pra­cy zgod­nie  
z wyty­czo­ną w ramach pro­jek­tu ścież­ką zawo­do­wą. Wymier­nym efek­tem dzia­łań w pro­jek­cie ma być zatrud­nie­nie co naj­mniej 18 osób w cią­gu trzy­let­nie­go cyklu trwa­nia pro­jek­tu oraz akty­wi­za­cja zawo­do­wa i spo­łecz­na co naj­mniej 95% uczestników.

Gru­pą doce­lo­wą pro­jek­tu są oso­by posia­da­ją­ce orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści w stop­niu lek­kim, umiar­ko­wa­nym i znacz­nym oraz oso­by z zabu­rze­nia­mi psychicznymi. 

Obec­nie reali­zu­je­my ostat­ni etap zada­nia, w któ­rym obej­mie­my dzia­ła­niem wcze­śniej­szych uczest­ni­ków, któ­rych akty­wi­za­cja zakoń­czy­ła się nie­po­wo­dze­niem lub była krótkotrwała. 

Wię­cej na temat KSON: 
Moni­ka Kaspro­wiak 
tel. 605 975 275 
koordynator@kson.pl

https://www.kson.pl/

Biu­ro orga­ni­za­cyj­ne wyda­rze­nia 
Szan­se. Dostęp­ność. Part­ner­stwo. Oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią na ryn­ku pra­cy – okrą­gły stół z oka­zji Dnia Przedsiębiorczości”

Patry­cja Jaku­bow­ska 
tel. 502 571 169 
biuro@isir.eu  
Insty­tut Stra­te­gii i Roz­wo­ju 
ul. Żura­wia 6/12, 00–503 Warszawa

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds