Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

18.05 Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Muzeów

Wszyst­kie muzea w Pol­sce mogą stać się
bar­dziej inklu­zyw­ne dzię­ki inno­wa­cji spo­łecz­nej
“Muzeum Pamię­ci “- warsz­ta­tów muze­al­nych
dla osób z demen­cją, Alzhe­ime­rem
i inny­mi cho­ro­ba­mi otępiennymi

W Mię­dzy­na­ro­do­wym Dniu Muze­ów twór­cy inno­wa­cji spo­łecz­nej
„Muzeum Pamię­ci” oraz Muzeum Naro­do­we w War­sza­wie,
zwra­ca­ją się do wszyst­kich muze­ów w Pol­sce,
by posze­rzy­ły swo­ją ofer­tę o warsz­ta­ty muze­al­ne
dla osób z demen­cją, Alzhe­ime­rem i inny­mi cho­ro­ba­mi otępiennymi.

Warsz­ta­ty muze­al­ne „Muzeum Pamię­ci” to inno­wa­cja spo­łecz­na
zapro­jek­to­wa­na przez Fun­da­cję „Wyspy Pamię­ci” z myślą o oso­bach z
cho­ro­ba­mi neu­ro­de­ge­ne­ra­tyw­ny­mi i ich opie­ku­nach. Jako pierw­sze w Pol­sce
warsz­ta­ty prze­pro­wa­dzi­ło Muzeum Naro­do­we War­sza­wie.
W Mię­dzy­na­ro­do­wym Dniu Muze­ów obie insty­tu­cje zwra­ca­ją się
do wszyst­kich muze­ów w Pol­sce z ape­lem o więk­szą inklu­zyw­ność
i otwar­cie się na tę gru­pę odbior­ców. Porad­nik dla edu­ka­to­rek
i edu­ka­to­rów muze­al­nych — jak krok po kro­ku wpro­wa­dzić
inno­wa­cję i sko­rzy­stać z goto­wych sce­na­riu­szy warsz­ta­tów
jest od dziś bez­płat­nie dostęp­ny on-line.

Inno­wa­cja spo­łecz­na „Muzeum Pamię­ci” to porad­nik ze sce­na­riu­sza­mi
zajęć przy­go­to­wa­ny z myślą o edu­ka­tor­kach i edu­ka­to­rach muze­al­nych,
muze­ach i gale­riach sztu­ki, któ­ry pozwa­la stwo­rzyć ofer­tę dla osób z
cho­ro­ba­mi otę­pien­ny­mi. Roz­wią­za­nie jest czę­ścią pro­gra­mu
„Gene­ra­tor Inno­wa­cji. Sie­ci Wspar­cia 2″ pro­wa­dzo­ne­go przez Towa­rzy­stwo
Ini­cja­tyw Twór­czych „ę” i PCG Pol­ska i zosta­ło wybra­ne jako jed­na z
50 naj­lep­szych inno­wa­cji spo­łecz­nych na rzecz osób star­szych. Pro­jekt
wpi­su­je się w tego­rocz­ne hasło Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Muze­ów dla
muze­ów na całym świe­cie “Susta­ina­bi­li­ty and well-being”.
Inter­na­tio­nal Coun­cil of Museums (ICON) zwra­ca w tym roku szcze­gól­ną
uwa­gę na potrze­bę prze­ciw­dzia­ła­nia wyklu­cze­niu spo­łecz­ne­mu i
pod­kre­śla, że muzea powin­ny odgry­wać waż­ną rolę w kre­owa­niu
lep­szej jako­ści nasze­go życia i zrów­no­wa­żo­nej przy­szło­ści.
Świa­to­wym przy­kła­dem dla muze­ów jest w tym obsza­rze m.in nowo­jor­skie
Museum of Modern Art, któ­re pro­wa­dzi warsz­ta­ty dla osób z cho­ro­bą
Alzhe­ime­ra https://www.moma.org/visit/accessibility/meetme/ [2]. Dzię­ki
inno­wa­cji „Muzeum Pamię­ci” autor­stwa Marze­ny Wój­cic­kiej i Mag­da­le­ny
Zarę­by i Muzeum Naro­do­we­mu w War­sza­wie — od dziś każ­de muzeum w
Pol­sce może stwo­rzyć ofer­tę warsz­ta­to­wą dla osób z cho­ro­ba­mi
otę­pien­ny­mi.

W Pol­sce jest pół milio­na osób z cho­ro­bą Alzhe­ime­ra, demen­cją i
inny­mi cho­ro­ba­mi otę­pien­ny­mi. Dru­gie pół milio­na to ich opie­kun­ki i
opie­ku­no­wie. W naszym spo­łe­czeń­stwie naj­szyb­ciej przy­by­wa osób
powy­żej 85 roku życia, a więk­szość z nich jest nara­żo­na na
zacho­ro­wa­nie na demen­cję [Raport „Senio­rzy w akcji — teraz i za 15
lat” Towa­rzy­stwa Ini­cja­tyw Twór­czych „ę”].

Potrze­bu­je­my bar­dzo kon­kret­nej ofer­ty, któ­ra popra­wi jakość życia
osób z cho­ro­ba­mi neu­ro­de­ge­ne­ra­tyw­ny­mi. Codzien­ność cho­rych i ich
opie­ku­nów jest powta­rzal­na. To naj­czę­ściej zamknię­ta w czte­rech
ścia­nach ruty­na. Wyj­ście do muzeum wpro­wa­dza radość w ich życie.
Spo­tka­nie z edu­ka­to­ra­mi przy­wra­ca im poczu­cie god­no­ści. Jak
powie­dzia­ła jed­na z uczest­ni­czek warsz­ta­tów — “Wyj­ście do muzeum to
świę­to. Mogłam zało­żyć sukien­kę” — mówi Mar­cel Andi­no-Velez,
zało­ży­ciel Młod­sze­go Bra­ta, geron­to­log i koor­dy­na­tor opie­ki
geria­trycz­nej.

Cie­szy­my się, że mogli­śmy jako pierw­sze muzeum w Pol­sce
prze­pro­wa­dzić warsz­ta­ty „Muzeum Pamię­ci”. Pro­wa­dzi­li­śmy spo­tka­nia z
gru­pą senio­rek i senio­rów z war­szaw­skie­go ośrod­ka wspar­cia senio­rów.
Nasze doświad­cze­nie poka­za­ło, że korzy­sta­jąc z porad­ni­ka i
sce­na­riu­szy warsz­ta­tów może­my otwo­rzyć się na nowe gro­no odbior­ców.
Jako edu­ka­tor­ka mia­łam szan­sę usły­szeć wspo­mnie­nia i zoba­czyć jakie
emo­cje sztu­ka uru­cha­mia wśród osób z cho­ro­ba­mi demen­cyj­ny­mi. Ich
opo­wie­ści pozy­tyw­nie mnie zasko­czy­ły. Spo­tka­nia były peł­ne rado­ści,
wzru­szeń i prze­ży­wa­nia sztu­ki — mówi Bar­ba­ra Tichy, edu­ka­tor­ka Muzeum
Naro­do­we­go w Warszawie.

 [3]

Porad­nik ze sce­na­riu­sza­mi warsz­ta­tów oraz wszyst­kie infor­ma­cje jak
wdro­żyć inno­wa­cję są dostęp­ne na stro­nie
https://sieciwsparcia.pl/muzeum-pamieci [4].
Zdję­cia z warsz­ta­tów w Muzeum Naro­do­wym
https://wetransfer.com/downloads/11ed592555e911
fot. Michał Kacprzak

Towa­rzy­stwo Ini­cja­tyw Twór­czych „ę” oraz PCG Pol­ska zapra­sza­ją
wszyst­kie muzea zain­te­re­so­wa­ne wpro­wa­dze­niem inno­wa­cji „Muzeum
Pamię­ci” do kon­sul­ta­cji eks­perc­kich. Doradz­twa udzie­la­ją człon­ko­wie
zespo­łu inku­ba­to­ra, któ­rzy pra­co­wa­li z inno­wa­to­ra­mi pod­czas two­rze­nia
pomy­słu, bada­nia potrzeb odbior­ców, opra­co­wy­wa­nia kosz­tów i
testo­wa­nia innowacji.

Zgło­sze­nie do kon­sul­ta­cji do 31 maja moż­na prze­słać pod lin­kiem
https://sieciwsparcia.pl/zapisy-konsultacje/ [5].

Film z warsz­ta­tów w Muzeum Naro­do­wym w War­sza­wie z senior­ka­mi i
senio­ra­mi z war­szaw­skich ośrod­ków wspar­cia seniora

 [6]

www: https://sieciwsparcia.pl/muzeum-pamieci/ [7]

 [8]

KON­TAKT DLA MEDIÓW

Anna Wrzesz­czyń­ska
505023311
’anna.wrzeszczynska@e.org.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>anna.wrzeszczynska@e.org.pl [9]
Towa­rzy­stwo Ini­cja­tyw Twór­czych “ę“
ul. Hoża 35, 00–681 War­sza­wa
www.e.org.pl [10]

Znajdź nas w sieci:

         [11]

         [12]

Pro­jekt „GENE­RA­TOR INNO­WA­CJI. SIE­CI WSPAR­CIA 2″ współ­fi­nan­so­wa­ny ze
środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go
Lider Pro­jek­tu: PCG Pol­ska Sp. z o. o., ul. Fabrycz­na 17, 90–344
Łódź, www.pcgpolska.pl [13]
Part­ner Pro­jek­tu: Towa­rzy­stwo Ini­cja­tyw Twór­czych “ę”, ul. Hoża 35 m.
18,00–681 War­sza­wa, www.e.org.pl/ [14]

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds