Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Plan spo­tkań na mie­siąc czer­wiec 2023r

07.06.2023r SOPT­KA­NIE Z REHA­BI­LI­TAN­TEM, przed­sta­wi nam jak będą wyglą­da­ły pro­wa­dzo­ne zaję­cia reha­bi­li­ta­cyj­ne Naj­pierw będzie to masaż następ­nie ćwi­cze­nia ruchowe..
 
14.06.2023r SPO­TKA­NIE Z PANIĄ MAŁ­GO­RZA­TĄ PEŁ­CZYŃ­SKĄ  dal­szy ciąg warsz­ta­tów tera­pii psychologicznej.
 
21.06.2023r SPO­TKA­NIE Z GRU­PĄ GRO­TO­ŁA­ZÓW, któ­rzy zapo­zna­ją nas z tema­ty­ką pene­tra­cji jaskiń oraz wszel­kie­go rodza­ju sztolni.
 
NASTĘP­NIE NASTĄ­PI PRZE­RWA WAKA­CYJ­NA  DO 30 SIERP­NIA 2023r
 
Pozdra­wiam
 
Ryszard Buziuk

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds