Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 01/04/2023 (druk biuletynu)

Jele­nia Góra, dnia 16.05.2023

PRO­TO­KÓŁ

 

 

z wybo­ru ofert, któ­re wpły­nę­ły na zapy­ta­nie ofer­to­we nr 01/04/2023 – Druk Biu­le­ty­nu w ramach pro­jek­tu „Wyda­wa­nie Biu­le­ty­nu” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków PFRON. Zapy­ta­nie ofer­to­we zosta­ło zamiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej www.kson.pl.

Ter­min skła­da­nia ofert upły­nął w dniu 10 maja 2023 r.

Dnia 16 maja 2023 r. komi­sja powo­ła­na przez Pre­ze­sa KSON stwier­dzi­ła, iż wpły­nę­ło 8 ofert. Ofer­ty pod­le­ga­ły oce­nie zgod­nie z Kry­te­ria­mi Oce­ny Ofert. Stwier­dzo­no, że naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­ży­ła fir­ma R2 PRINT Adam Ryt­ter, ul. Biel­ska 61/1, 09–400 Płock

Pod­pi­sy człon­ków komisji:

  1. Sta­ni­sław Marek ……………………..
  2. Joan­na Zagulska ……………………..
  3. Adam Dąbrow­ski                    …………………….