Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ogól­no­pol­ska Akcja Pro­fi­lak­tycz­na INSU­LI­NO­OPOR­NOŚĆ I CUKRZYCA

Ruszy­ła Ogól­no­pol­ska Akcja Pro­fi­lak­tycz­na INSU­LI­NO­OPOR­NOŚĆ I CUKRZYCA 
 

Jest nam nie­zmier­nie miło poin­for­mo­wać o pod­ję­ciu współ­pra­cy z die­te­ty­kiem kli­nicz­nym. W związ­ku z tym zapra­sza­my na Akcję Pro­fi­lak­tycz­ną INSU­LI­NO­OPOR­NOŚĆ I CUKRZYCA ?

Kon­sul­ta­cja dla człon­ków KSON jest bez­płat­na, w ramach wizy­ty otrzymasz:

 
 
✅spe­cja­li­stycz­ną kon­sul­ta­cję dietetyczną
✅przy­kła­do­wy jadło­spis ści­śle wspo­ma­ga­ją­cy leczenie
insu­li­no­opor­no­ści i cukrzycy,
✅usta­le­nie zakre­su suge­ro­wa­nych badań laboratoryjnych,
✅mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne wyja­śnia­ją­ce pro­blem insu­li­no­opor­no­ści i cukrzycy,
✅spe­cja­li­stycz­ne bada­nia masy i skła­du ciała,
✅wyzna­cza­nie potrzeb ener­ge­tycz­nych i real­nych pro­gnoz terapii,
✅indy­wi­du­al­ny raport opi­so­wy przypadku.

kon­sul­ta­cje popro­wa­dzi Doro­ta Gór­ka-die­te­tyk kliniczny 

https://gorka.dobrydietetyk.pl

https://www.facebook.com/gorka.dobrydietetyk

Wię­cej infor­ma­cji pod nr 757524254 lub w sie­dzi­bie KSON.

Kon­sul­ta­cje odby­wać się będą w każ­dy pią­tek od dnia 02.06.2023 w godzi­nach 9–16 po wcze­śniej­szych zapisach

DD INSULINOOPORNOSC konsultacja

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds