Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 02/04/2023 (kol­por­taż biuletynu)

Jele­nia Góra, dnia 16.05.2023

PRO­TO­KÓŁ

z wybo­ru ofert, któ­re wpły­nę­ły na zapy­ta­nie ofer­to­we nr 02/04/2023 – Kol­por­taż Biu­le­ty­nu w ramach pro­jek­tu „Wyda­wa­nie Biu­le­ty­nu…” współ­fi­nan­so­wa­ne­go  ze środ­ków PFRON. Zapy­ta­nie ofer­to­we zosta­ło zamiesz­czo­ne na stro­nie inter­ne­to­wej www.kson.pl.

Ter­min skła­da­nia ofert upły­nął w dniu 10 maja 2023 r.

Dnia 16 maja 2023 r. komi­sja powo­ła­na przez Pre­ze­sa KSON stwier­dzi­ła , iż dro­gą mailo­wą wpły­nę­ła, 1 ofer­ta, któ­ra pod­le­gła oce­nie zgod­nie z Kry­te­ria­mi oce­ny. Ofer­tę zło­ży­ła Pocz­ta Pol­ska S.A.

Pod­pi­sy człon­ków komisji:

  1. Sta­ni­sław Marek ……………………..
  2. Joan­na Zagulska ……………………..
  3. Adam Dąbrow­ski           …………………….