Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­mo­cja książ­ki prof. Mar­ka Szyryka

Pro­mo­cja książ­ki prof. Mar­ka Szy­ry­ka
pt. _Ćwiczenia z patrze­nia. Potłu­czo­ne lustro. Pod noga­mi mam
dzie­więt­na­ście rzek._

26 maja (pią­tek) godz. 17.00

Pro­wa­dze­nie: Joan­na Mielech

Książ­ka zawie­ra ese­je o foto­gra­fii, któ­re „tłu­ma­czą zasad­ność
oraz potrze­bę zro­bie­nia zdję­cia”. Zda­niem auto­ra „język lite­rac­ki
będzie wła­ściw­szy do tego, żeby taki prze­dziw­ny ele­men­tarz, czy też
pod­ręcz­nik, przygotować”.

Marek Szy­ryk – pro­fe­sor Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Fil­mo­wej
Tele­wi­zyj­nej i Teatral­nej im. Leona Schil­le­ra w Łodzi. Absol­went
Wyż­szej Szko­ły Peda­go­gicz­nej w Opo­lu. Od 2000 nale­ży do Związ­ku
Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fi­ków. Jest twór­cą foto­gra­fii kla­sycz­nych
oraz insta­la­cji. Na nowo odkrył i pro­pa­gu­je sta­rą tech­ni­kę mokre­go
kolo­dio­nu. Swo­je pra­ce pre­zen­to­wał na wie­lu wysta­wach w Pol­sce i za
gra­ni­cą. Lau­re­at Grand Prix IX Ogól­no­pol­skie­go Bien­na­le Foto­gra­fii
Gór­skiej w Jele­niej Górze w 1996 roku. Kura­tor wystaw foto­gra­fii.
Autor tomi­ków poezji haiku. Jego foto­gra­fie znaj­du­ją się m. in. w
Muzeum Histo­rii Foto­gra­fii w Kra­ko­wie, Muzeum Kar­ko­no­skim w Jele­niej
Górze oraz w kolek­cjach pry­wat­nych w kra­ju i za granicą.

_Współorganizator: Jele­nio­gór­ska Szko­ła Foto­gra­fii. _

_ __Projekt reali­zo­wa­ny przy pomo­cy finan­so­wej Mia­sta Jele­nia Góra._

————————————————————————————————————

Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze
ul. Dłu­ga 1, 58–500 Jele­nia Góra
tel. 75 7526669, 75 7675132
www.galeria-bwa.karkonosze.com [1]
‘bwa@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>bwa@jeleniagora.pl

Face­bo­ok: @bwa.jeleniagora
Insta­gram: @bwajeleniagora
You Tube: BWA Jele­nia Góra

Biu­ro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8:00 — 16:00.
Gale­ria czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9:00 — 17:00, w
sobo­ty w godz. 10:00 — 16:00.

Dzia­łal­ność BWA jest finan­so­wa­na z budże­tu Mia­sta Jele­niej Góry.