Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 12.05–14.05.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Teatr Ver­bum – pre­mie­ra “Tan­ga” Sła­wo­mi­ra Mrożka

12 maja 2023 o godz. 17.00 ser­decz­nie zapra­sza­my na pre­mie­rę
spek­ta­klu „Tan­go”, któ­ry jest kolej­ną pro­po­zy­cją Teatru VER­BUM
dzia­ła­ją­ce­go od kil­ku sezo­nów w JCK w Jele­niej Górze. Sce­na­riusz,
reży­se­ria, sce­no­gra­fia i muzy­ka – Krzysz­tof Roga­ce­wicz. Bile­ty: 10
zł dostęp­ne na www.bilety.jck.pl [1] oraz w sekre­ta­ria­tach JCK.

[2]

THE MOOSE– INTER­NA­TIO­NAL QUIN­TET – kon­cert z cyklu JAZZ w ODK

THE MOOSE-INTER­NA­TIO­NAL QUIN­TET — nazwa zespo­łu pocho­dzi od jed­ne­go
z pubów w Kopen­ha­dze, gdzie spo­tka­li się przed­sta­wi­cie­le nor­we­skiej,
bla­sza­nej sek­cji dętej Jør­gen­Bjel­ke­rud, Oscar Andre­as Haug,
islandz­ki pia­ni­sta Ben­ja­mín­GísliE­inars­son, oraz pol­ski per­ku­si­sta
Kuba Lech­ki. Posta­no­wi­li połą­czyć wła­sny autor­ski reper­tu­ar i
zagrać kom­po­zy­cje każ­de­go z muzy­ków w kwin­te­cie. Do współ­pra­cy
zapro­si­li Moł­da­wia­ni­na — kontrabasitęIon’aVirlan’a.

Muzy­ka jest wie­lo­barw­na — od chłod­nych bal­lad i nowa­tor­skich
pomy­słów rodem ze Skan­dy­na­wii, poprzez pol­ski liryzm, koń­cząc na
wpły­wach muzy­ki fol­ko­wej Rumu­nii oraz Moł­da­wii, obfi­tu­ją­cej w
melo­dy­kę bał­kań­ską i turecką.

[3]

Noc Muze­ów 2023

W tym roku zapra­sza­my na kil­ku­dnio­we obcho­dy 12, 13 i 14 maja.
Jele­nio­gór­skie insty­tu­cje kul­tu­ry przy­go­to­wa­ły boga­te i cie­ka­we
pro­gra­my. Każ­dy znaj­dzie coś inte­re­su­ją­ce­go dla sie­bie. Zapra­sza­my
do Jele­niej Góry.

Dodat­ko­wą atrak­cją pod­czas Nocy Muze­ów będzie retro linia
auto­bu­so­wa zor­ga­ni­zo­wa­na przez Kró­lew­skie Towa­rzy­stwo Auto­mo­bi­lo­we
pro­wa­dzą­ce Muzeum Moto­ry­za­cji w Jele­niej Górze i Mia­sto Jele­nia
Góra. Uczest­ni­cy Nocy Muze­ów będą mie­li moż­li­wość prze­je­cha­nia
się kul­to­wym auto­sa­nem. Dar­mo­wa linia będzie kur­so­wać w godzi­nach
16.00–21.30

[4]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[5]

[6]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[7]
[8]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na ‘kalendarz@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>kalendarz@jeleniagora.pl

[9]

[10]

[11]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: ‘sekretariat@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>sekretariat@jeleniagora.pl

[12]

Links:
——
[1] http://www.bilety.jck.pl
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2154/Teatr-Verbum-premiera-Tanga-Slawomira-Mrozka
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2235/THE-MOOSE-INTERNATIONAL-QUINTET-koncert-z-cyklu-JAZZ-w-ODK
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/2238/Noc-Muzeow-2023
[5] https://imprezy.jeleniagora.pl/
[6] https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/2023%20informator%20weekendowy%2012–14.05.23%20v1.pdf
[7] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[8] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[9] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[10] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[11] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[12] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018